Biểu mẫu

Biên bản mở thầu mẫu

Wiki ADS VN xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Biên bản mở thầu ban hành kèm theo Thông tư 23/2015 / TT-BKHĐT quy định chi tiết việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Đây là mẫu được sử dụng trong quá trình đấu thầu.

  • Bảng đánh giá nhà thầu phụ
  • Ứng dụng đấu thầu
  • Mẫu biên bản kết thúc giá thầu

1. Biên bản mở thầu

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____, ngày tháng năm ____

BIÊN BẢN MỞ THẦU

(đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

Lễ mở thầu được bắt đầu vào ngày _____ [Ghi thời điểm mở thầu] trong ____ [Ghi địa điểm mở thầu].

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án: _____ [Ghi tên dự án theo quyết định đầu tư].

2. Tên gói: _____[Ghi tên gói thầu theo KHLCNT].

III. Danh sách các nhà thầu

1. Nhà thầu mua hoặc nhận hồ sơ dự thầu từ bên mời thầu: ____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu].

2. Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu theo quy định: _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu].

3. Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu (nếu có):_____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu].

4. Nhà thầu có văn bản yêu cầu sửa đổi, thay thế hồ sơ dự thầu (nếu có): _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi, thay thế HSDT].

II. THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG KHAI THẦU

Stt

Thông tin chính

Nhà thầu A

Nhà thầu BU

đầu tiên.

Văn bản yêu cầu rút HSĐX (nếu có)

2.

Tình trạng niêm phong của Hồ sơ dự thầu trước khi mở

3.

Giá thầu ban đầu

4.

Số lượng bản sao của HST

5.

Thời gian hiệu lực của Hồ sơ dự thầu (ghi rõ thời gian có hiệu lực của Hồ sơ dự thầu nêu trong đơn dự thầu)

6.

Giá dự thầu nêu trong phiếu dự thầu (không bao gồm giá trị chiết khấu nếu có)

7.

Giảm giá (nếu có)

số 8.

Giá dự thầu sau khi chiết khấu

9.

Giá dự thầu trong bảng tóm tắt giá dự thầu

mười.

Hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu

11.

Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu

Ý kiến ​​của đại diện các bên tham dự lễ mở thầu (nếu có).

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC (NẾU CÓ)

_________ [Bên mời thầu điền các thông tin liên quan khác (nếu có)].

Một bản sao của biên bản mở thầu được gửi cho tất cả các nhà thầu tham dự lễ mở thầu.

Lễ mở thầu kết thúc vào ngày: _______ [Ghi thời điểm kết thúc lễ mở thầu]

Chữ ký của đại diện bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu:

_______________

Ghi chú:

Đại diện Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản chính các tài liệu sau: đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thỏa thuận liên doanh (nếu có); bảo đảm dự thầu; đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng hồ sơ dự thầu. Việc mở thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63 / CP và HSMT.

2. Trình tự, trình tự mở thầu theo quy định

Về trình tự mở thầu theo Nghị định 63/2014 / NĐ-CP quy định về trình tự mở thầu như sau:

+ Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu trong thời hạn 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Chỉ những hồ sơ dự thầu mở mà bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu với sự có mặt của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không kể nhà thầu có mặt hay vắng mặt. sự hiện diện hay vắng mặt của các nhà thầu;

+ Việc mở thầu được thực hiện cho từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự bảng chữ cái tên nhà thầu và theo thứ tự sau:

– Yêu cầu đại diện của từng nhà thầu tham dự buổi mở thầu xác nhận việc có hoặc không có thư giảm giá kèm theo hồ sơ dự thầu của mình;

– Kiểm tra niêm phong;

– Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về: Tên nhà thầu; số lượng bản chính và bản sao của hồ sơ; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; giá trị chiết khấu (nếu có); thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu; Thời hạn Hợp đồng; giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu; Thông tin thích hợp khác;

+ Biên bản mở thầu: Các thông tin nêu tại điểm b khoản này phải được ghi vào biên bản mở thầu. Biên bản mở thầu phải có chữ ký xác nhận của đại diện bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Biên bản này phải được gửi cho các nhà thầu tham dự;

+ Đại diện bên mời thầu phải ký xác nhận vào đơn dự thầu gốc, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thỏa thuận liên doanh (nếu có); bảo đảm dự thầu; đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng hồ sơ dự thầu.

Về trình tự mở thầu theo quy định của pháp luật:

Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp số 68/2014 / QH13 quy định tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai yếu tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty trách nhiệm hữu hạn” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty cổ phần CP” trong trường hợp là công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” trong trường hợp hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp tư nhân” đối với doanh nghiệp tư nhân. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP của Chính phủ, việc mở thầu được thực hiện cho từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự ABC của tên nhà thầu. . Tức là, theo thứ tự bảng chữ cái cho tên loại hình doanh nghiệp trước, sau đó đến tên riêng.

Để tham gia đấu thầu đạt mục tiêu trúng thầu, các nhà thầu phải hoàn thiện mình về mọi mặt, trong đó có việc tiếp cận và khai thác thông tin đấu thầu. Để phát huy tối đa tính chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia đấu thầu, các nhà thầu tích cực tìm hiểu các quy định của pháp luật về đấu thầu.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button