Category Archives: Theme Wordpress Bán Hàng

Theme wordpress bán hàng 6

Theme wordpress bán hàng 6 I. Giới thiệu về website II. Demo III. Phương thức thanh toán: 1. Thanh toán + Lần 1: 50% sau khi ký hợp đồng. + Lần 2: 50% khi nhận bàn giao website 2. Bảo hành + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại […]

Theme wordpress bán hàng 5

Theme wordpress bán hàng 1

Theme wordpress bán hàng 5 I. Giới thiệu về website II. Demo III. Phương thức thanh toán: 1. Thanh toán + Lần 1: 50% sau khi ký hợp đồng. + Lần 2: 50% khi nhận bàn giao website 2. Bảo hành + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại […]

Theme wordpress bán hàng 4

Theme wordpress bán hàng 1

Theme wordpress bán hàng 4 I. Giới thiệu về website II. Demo III. Phương thức thanh toán: 1. Thanh toán + Lần 1: 50% sau khi ký hợp đồng. + Lần 2: 50% khi nhận bàn giao website 2. Bảo hành + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại […]

Theme wordpress bán hàng 3

Theme wordpress bán hàng 1

Theme wordpress bán hàng 3 I. Giới thiệu về website II. Demo III. Phương thức thanh toán: 1. Thanh toán + Lần 1: 50% sau khi ký hợp đồng. + Lần 2: 50% khi nhận bàn giao website 2. Bảo hành + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại […]

Theme wordpress bán hàng 2

Theme wordpress bán hàng 2

Theme wordpress bán hàng 2 I. Giới thiệu về website II. Demo III. Phương thức thanh toán: 1. Thanh toán + Lần 1: 50% sau khi ký hợp đồng. + Lần 2: 50% khi nhận bàn giao website 2. Bảo hành + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại […]

Theme wordpress bán hàng 1

Theme wordpress bán hàng 1

Theme wordpress bán hàng 1 I. Giới thiệu về website II. Demo III. Phương thức thanh toán: 1. Thanh toán + Lần 1: 50% sau khi ký hợp đồng. + Lần 2: 50% khi nhận bàn giao website 2. Bảo hành + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại […]