Wiki

Danh sách tất cả các phím tắt trong Adobe XD

XD cung cấp các phím tắt để giúp người dùng nhanh chóng làm việc trên các tài liệu. Nhiều phím tắt xuất hiện bên cạnh tên lệnh trong menu.

*Danh sách phím tắt có thể tải xuống

Bạn có thể tải xuống danh sách phím tắt tại đây, sau đó dán ở nơi bạn thường ngồi làm việc để thuận tiện cho việc theo dõi và ghi nhớ khi cần.

Những phím tắt thông dụng

Kết quả Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Thoát ⌘Q Alt + F4

Các phím tắt thường dùng cho menu Edit

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Undo ⌘Z Ctrl + Z
Redo ⇧⌘Z Ctrl + Shift + Z
Cut ⌘X Ctrl + X
Copy ⌘C Ctrl + C
Paste ⌘V Ctrl + V
Paste Appearance (trong chế độ Design) và
Paste Interaction (trong chế độ Prototype)
⌥⌘V Ctrl + Alt +V
Duplicate ⌘D Ctrl + D
Delete Delete
Select All ⌘A Ctrl + A
Deselect All ⇧⌘A Ctrl + Shift + A

Các phím tắt thường dùng cho menu File

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
New ⌘N Ctrl + N
Open… ⌘O Ctrl + O
Close ⌘W Alt + F4
Save… ⌘S Ctrl + S
Save As… ⇧⌘S Ctrl + Shift + S
Export Batch ⇧⌘E Ctrl + Shift + E
Export Selected ⌘E Ctrl + E
Export to an integrated third-party application (nếu ứng dụng tích hợp với XD được cài đặt trên máy tính của bạn) ⌥⌘E Không khả dụng
Import ⇧⌘I Ctrl + Shift + I

Các phím tắt thường dùng cho Path/Pen

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Chuyển sang công cụ Pen P P
Chuyển sang Point Kích đúp Kích đúp
Điểm kiểm soát bất đối xứng Alt
Chụp Control Point Angle Shift
Chụp Anchor Point Angle Shift
Thêm ⌥⌘U Ctrl + Alt + U
Loại trừ ⌥⌘S Ctrl + Alt + S
Giao nhau ⌥⌘I Ctrl + Alt + I
Loại trừ chồng chéo ⌥⌘X Ctrl + Alt + X
Chuyển đổi thành đường dẫn ⌘8 Ctrl + 8

Các phím tắt thường dùng cho Layers (Objects), Groups và Artboards

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Nhóm các layer ⌘G Ctrl + G
Bỏ nhóm các layer ⇧⌘G Ctrl + Shift +G
Tạo biểu tượng ⌘K Ctrl + K
Lock/Bỏ lock layer ⌘L Ctrl + L
Ẩn/hiện layer ⌘; Ctrl + ;
Mask với hình dạng ⇧⌘M Ctrl + Shift + M
Tạo lưới lặp lại ⌘R Ctrl + R
Trực tiếp chọn một layer trong một nhóm/biểu tượng ⌘ Kích vào layer trên canvas Ctrl + Kích vào layer trên canvas
Thay đổi độ mờ của layer Từ 1 đến 9 (từ 0 đến 100%) Từ 1 đến 9 (từ 0 đến 100%)
Chọn artboard ⌘ Nhấp vào phần trống của artboard Ctrl + Nhấp vào phần trống của artboard
Vẽ hình từ chính giữa ⌥ và kéo Alt + Kéo
Vẽ hình dạng với tỷ lệ 1: 1 (hoàn thiện hình vuông/hình tròn) ⇧ và kéo Shift + Kéo

Các phím để căn chỉnh

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Trái ⌃⌘← Ctrl + Shift + ←
Trung tâm (theo chiều ngang) ⌃⌘C Shift + C
Phải ⌃⌘→ Ctrl + Shift + →
Trên cùng ⌃⌘↑ Ctrl +Shift + ↑
Chính giữa (theo chiều dọc) ⌃⌘M Shift + M
Dưới cùng ⌃⌘↓ Ctrl + Shift + ↓

Các phím để sắp xếp

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Mang về trước ⇧⌘] Shift + Ctrl + ]
Mang ra sau ⌘] Ctrl + ]
Gửi trở lại ⌘[ Ctrl + [
Gửi lại ⇧⌘[ Shift + Ctrl + [

Các phím để phân loại

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Ngang ⌃⌘H Ctrl + Shift + H
Dọc ⌃⌘V Ctrl + Shift + V

Các phím để chỉnh sửa văn bản

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
In đậm ⌘B Ctrl + B
In nghiêng ⌘I Ctrl + I
Tăng kích thước phông chữ ⇧⌘> Ctrl + Shift + >
Giảm kích thước phông chữ ⇧⌘< Ctrl + Shift + <

Các phím tắt cho menu Operations

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
From Center Alt
Copy Paste Object ⌥ và kéo Alt + Kéo
Constrain Shift
Edit Text Enter Enter
Constrain Rotate ⇧ (15°) Shift (15°)
Line Constrain Rotate ⇧ (45°) Shift (45°)
Constrain From Center ⇧⌥ Shift + Alt
Direct Select Ctrl
Chuyển đổi giữa chế độ Design và chế độ Prototype Ctrl + Tab Ctrl + Tab

Phím tắt cho menu Tools

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Select V V
Rectangle R R
Ellipse E E
Line L L
Pen P P
Text T T
Artboard A A
Zoom Vào chế độ zoom: Z Vào chế độ zoom: Z
Zoom to Selection ⌘3 Ctrl + 3

Phím tắt cho Interface và Viewing Options

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Zoom In
 • ⌘+,
 • Option-Con lăn chuột,
 • Option-Vuốt (Magic Mouse)
 • Chụm ra (bàn di chuột)
 • Ctrl + +
 • Ctrl-Con lăn chuột
 • Chụm ra (bàn di chuột)
Zoom Out
 • ⌘-,
 • Option-Con lăn chuột,
 • Option-Vuốt (Magic Mouse)
 • Chụm ra (bàn di chuột)
 • Ctrl + –
 • Ctrl-Con lăn chuột
 • Chụm ra (bàn di chuột)
Zoom to Fit ⌘ 0 Ctrl + 0
100% ⌘ 1 Ctrl + 1
200% ⌘ 2 Ctrl + 2
Pan Phím cách Phím cách
Assets ⇧ ⌘ Y Ctrl + Shift + Y
Layers ⌘ Y Ctrl + Y
Show Layout Grid ⇧ ⌘ ‘ Shift + Ctrl + ‘
Show Square Grid ⌘ ‘ Ctrl + ‘
Fullscreen Mode ^⌘F Không khả dụng
Switch between design and prototype mode ^Tab Ctrl + Tab
Chuyển đổi giữa (các) file Windows

⌘-Dấu ngã (~)

Không khả dụng
Tăng hoặc giảm giá trị trong trường thêm 1 đơn vị ↑ hoặc ↓ ↑ hoặc ↓

Tăng hoặc giảm giá trị trong trường thêm 10 đơn vị

Giữ ⇧ và nhấn ↑ hoặc ↓

Giữ Shift và nhấn ↑ hoặc ↓

Phím tắt cho menu Window

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Maximize WIN ↑
Minimize ⌘M WIN ↓
Preview ⌘⏎ Ctrl + Enter

Phím tắt để sửa đổi hoạt động

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Horizontal Pan Shift + Con lăn Shift + Con lăn
Vertical Pan Con lăn Con lăn

Phím để chọn và đo khoảng cách giữa các phần tử

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Bật các thông số Option (với đối tượng được chọn) Alt (với đối tượng được chọn)

Khoảng cách từ layer đã chọn

Giữ ⌥ và di chuột qua object/group/artboard

Giữ alt và di chuột qua object/group/artboard

Khoảng cách tương đối so với nhóm được chọn

Giữ ⌥⌘ và di chuột qua đối tượng trong nhóm

Giữ Ctrl + alt và Di chuột qua đối tượng trong nhóm

Phím dành cho thông số thiết kế

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Zoom

⌘ + Con lăn chuột

⌘+, ⌘-

Ctrl + Con lăn chuột

Ctrl +, Ctrl –

Reset zoom ⌘0 Ctrl + 0
Pan

↑, ↓, →, ←

Phím cách + Nhấp và kéo

↑, ↓, →, ←

Phím cách + Nhấp và kéo

Faster pan Shift + ↑, ↓, →, ← Shift + ↑, ↓, →, ←
Chuyển từ chế độ xem Spec sang chế độ xem UX flow Esc Esc
Xóa tiêu điểm khỏi artboard trong chế độ xem UX flow Esc Esc
Điều hướng trên các artboard để hỗ trợ lớp phủ Shift + Nhấp Shift + Nhấp

Phím để chỉnh sửa vector

Menu

Phím tắt trên macOS

Phím tắt trên Windows

Bắt đầu chỉnh sửa đối tượng vector đã chọn

Return

Enter

Dừng chỉnh sửa đối tượng vector đã chọn

Esc

Esc

Chuyển đổi giữa các Straight và Mirrored Control Point

Kích đúp

Kích đúp

Ngắt kết nối Control Point Handle

⌥ và kéo

Alt + Kéo

Phím để tạo mẫu

Menu

Phím tắt trên macOS

Phím tắt trên Windows

Xem tất cả các kết nối ở chế độ prototype

⌘A

Ctrl + A

Preview

⌘Return

Ctrl + Enter

Bắt đầu hoặc dừng ghi bản preview

^⌘R

Không khả dụng

Dừng ghi

Esc

Không khả dụng

Chia sẻ prototype trực tuyến

⇧⌘E

Ctrl + Shift + E

Điều hướng các artboard trong bản preview hoặc prototype được chia sẻ

Mũi tên phải hoặc trái

→ hoặc ←

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button