Wiki

Danh sách Thiên hoàng

Kỳ hiệu Thiên hoàng

Related Articles

Sau đây là danh sách truyền thống các Thiên hoàng Nhật Bản. Ngày tháng của 28 vị Thiên hoàng đầu tiên, đặc biệt là 16 người đầu, là dựa trên hệ thống lịch Nhật Bản. Dường như quốc gia Nhật Bản không phải thực sự được sáng lập vào năm 660 TCN, xem thêm bài thời kỳ Yamato và Himiko. Danh sách những người tự xưng hay được gọi là Thiên hoàng (追尊天皇, 尊称天皇, 異説に天皇とされる者, 天皇に準ずる者, 自称天皇) có thể xem tại wikipedia tiếng Nhật 天皇の一覧.

Danh sách Thiên hoàng Nhật Bản


Thế phả

                    THIÊN HOÀNG TRUYỀN THUYẾT
(le) Izanagi                                   ♀ Izanami                                                                                       ♀ Amaterasu   Takamimusuhi   Ōyamatsumi   Watatsumi   Susanoo                                                 Amenooshihomimi   ♀ Yorozuhatahime                                                                                   Ninigi       ♀ Konohana Sakuyahime                                                                                             Hohodemi (a.k.a. Hoori)   ♀ Toyotamabime                     ♀ Mizokui                                         son or 6th-generation descendant                       Ugayafukiaezu     ♀ Tamayoribime   Ōkuninushi
a.k.a. Ōnamuchi
a.k.a. Ōmononushi   ♀ Seyadatarahime                                                                                                                                               THIÊN HOÀNG NHẬT BẢN                             Kamuyamatoiwarebiko
711-585 TCN

Thần Vũ Thiên Hoàng
660–585 TCN(1)           ♀ Isukeyorihime                                                                           Tuy Tĩnh Thiên Hoàng
581–549 TCN(2)                                                               An Ninh Thiên Hoàng
549–511 TCN(3)                                                               Ý Đức Thiên Hoàng
510–476 TCN(4)                                                               Hiếu Chiêu Thiên Hoàng
475–393 TCN(5)                                                               Hiếu An Thiên Hoàng
392–291 TCN(6)                                                               Hiếu Linh Thiên Hoàng
290–215 TCN(7)                                               Igashikome           Hiếu Nguyên Thiên Hoàng
214–158 TCN(8)                                   Hikofutsuoshi no Makoto                                                                                                                       Khai Hóa Thiên Hoàng
157–98 TCN(9)                                                                               cháu                               Súng Thần Thiên Hoàng
97–30 TCN(10)       Hikoimasu   Takenouchi no Sukune                                                                                       Thùy Nhân Thiên Hoàng
29 TCN – 70 SCN(11)         Yasaka Iribiko   Yamashiro no Ōtsutsuki Mawaka                                                                                               Cảnh Hành Thiên Hoàng
71–130(12)         Yasaka Iribime   Kanime Ikazuchi   Soga no Ishikawa Sukune                                                                                   Futaji Irihime       Yamato Takeru   Ioki Iribiko   Thành Vụ Thiên Hoàng
131–191(13)                                                                                                                       Okinaga no Sukune                                                                                         Homuda Mawaka   Trọng Ai
192–200(14)                     ♀ Thần Công Thiên Hoàng
200–270   Soga no Machi                                                                           Nakatsu Hime                       200-310
Ứng Thần Thiên Hoàng
270–310(15)                                                                                                   Nhân Đức Thiên Hoàng
313–399(16)               Wakanuke
no Kimi         Soga no Karako                                                                                               Lý Trung Thiên Hoàng
400–405(17)   Phàn Chính Thiên Hoàng
406–410(18)   Duẫn Cung Thiên Hoàng
411–453(19)   Oshisaka
no Hime   Ohohoto
no Kimi                                                                                     Ichinobe-no
Oshiwa           An Khang Thiên Hoàng
453–456(20)   418-479
Hoàng Lược Thiên Hoàng
456–479(21)   Ohi
no Kimi     Soga no Koma                                                                   449-487
Hiển Tông Thiên Hoàng
484–487(23)   Nhân Hiền Thiên Hoàng
488–498(24)           Thanh Ninh Thiên Hoàng
480–484(22)   Ushi
no Kimi                                                                                         489-507
Vũ Liệt Thiên Hoàng
498–507(25)             Tashiraka           Kế Thể Thiên Hoàng
507–531(26)     Soga no Iname                                                                                                   Tachibana   467-539
Tuyên Hóa Thiên Hoàng
536–539(28)             465-536
An Nhàn Thiên Hoàng
531–536(27)                                                                                                                                                       Soga no Oanenokimi                                                                                                       Iwa-hime       509-571
Khâm Minh Thiên Hoàng
539–571(29)   Soga no
Kitashihime                               Hiro Hime                                                                                                                                                                                                 Unako no Otoshi   538-585
Mẫn Đạt Thiên Hoàng
572–585(30)   ♀ 554-628
Thôi Cổ Thiên Hoàng
593–628(33)     Dụng Minh Thiên Hoàng
585–587(31)   Anahobe no Hashihito   Sùng Tuấn Thiên Hoàng
587–592(32)                                                                                             Oshisako no Oe
b. 556   Nukate Hime
b. 570           Sakrai     Soga no Umako                                                           Chinu no Okimi             Kibi Hime     Soga no Kuramaro                                                                             593-641
Thư Minh Thiên Hoàng
629–641(34)         ♀ 594-661
Hoàng Cực Thiên Hoàng 642–645(35)
Tề Minh Thiên Hoàng 654–661(37)     596-654
Hiếu Đức Thiên Hoàng
645–654(36)     Soga no Murajiko                                                                                   626-671
Thiên Trí Thiên Hoàng
661–671(38)                 Fujiwara no Fuhito   Soga no Masako                                                                                                       648-672
Hoàng Văn Thiên Hoàng
671–672(39)       ♀ 645-701
Trì Thống Thiên Hoàng
686–697(41)   631-686
Thiên Vũ Thiên Hoàng
672-686(40)                                                                                                         Shiki   ♀ 661-721
Nguyên Minh Thiên Hoàng
707-715(43)   Kusakabe
662–689             Toneri
676–735   Fujiwara no Fusasaki                                                                                                 ♀ 680-748
Nguyên Chính Thiên Hoàng
715–724(44)   683-707
Văn Vũ Thiên Hoàng
697–707(42)   Fujiwara no Miyako     733-765
Thuần Nhân Thiên Hoàng
758–764(47)   Fujiwara no Matate                                                                                 701-756
Thánh Vũ Thiên Hoàng
724-749(45)   Kōmyō       Fujiwara no Uchimaro                                                                             Takano no Niigasa
d. 790   709-782
Quang Nhân Thiên Hoàng
770–781(49)   Ikami
717–775   ♀ 718-770
Hiếu Khiêm Thiên Hoàng 749–758(46)
Shōtoku 764–770(48)           Fujiwara no Fuyutsugu                                                                     Yamabe 737-806
Kammu
781–806(50)       Sakahito
754–829                                                                                                                                                                                             Ate 774-824
Heizei
806–809(51)   Asahara     Kamino 786-842
Saga I
809–823(52)   Ōtomo 786-840
Junna
(Sai I)
823–833(53)                                                                         Fujiwara no Yoshifusa       Minamoto no Kiyohime   Masara 810-850
Ninmyō
(Fukakusa I)
833–850(54)                                                         Fujiwara no Nagara   Fujiwara no Akirakeiko   Michiyasu 827-858
Montoku
850–858(55)   Tokiyasu 830-887
Kōkō
(Komatsu I)
884–887(58)                                                         Fujiwara no Mototsune                                                         Fujiwara no Takaiko         Korehito 850-880
Seiwa
(Mizunoo I)
858–876(56)       Sadami 867-931
Uda I
887–897(59)                                                                                                                                 Fujiwara no Tadasuke                                                                                   Sadaakira 869-949
Yōzei I
876–884(57)   Fujiwara no Onshi   Atsuhito 885-930
Daigo I
897–930(60)   Atsumi                                                                           Fujiwara no Morosuke                   Yasuko                                                                                                                                                                         Fujiwara no Anshi   Nariakira 926-967
Murakami I
946–967(62)     Yutaakira 923-952
Suzaku I
930–946(61)     Minamoto no Masanobu   Fujiwara no Kaneie                                                                 Fujiwara no Koretada   Fujiwara no Kinsue                                                                                                                                                                                                                                                 Fujiwara no Kaishi   Norihira 950-1011
Reizei I
967–969(63)   Fujiwara no Chōshi                     Fujiwara no Senshi   Morihira 959-991
En’yū I
969–984(64)                                                                                   Morohada 968-1008
Kazan
984–986(65)           Fujiwara no Sanenari   Minamoto no Rinshi   Fujiwara no Michinaga
966–1028                                                                                                                                                 Iyasada 976-1017
Sanjō I
1011–1016(67)       Fujiwara no Kenshi         Fujiwara no Shōshi   Kanehito 980-1011
Ichijō I
986–1011(66)                                                                                                       Fujiwara no Kinnari                                                               Sadako   Atsunaga 1009-1045
Suzaku II
1036–1045(69)   Fujiwara no Kishi   Atsuhira 1008-1036
Ichijō II
1016–1036(68)   Fujiwara no Ishi                                                                                           Fujiwara no Moshi   Takahito 1034-1073
Sanjō II
1068–1073(71)   Chikahito 1025-1068
Reizei II
1045–1068(70)           Akiko                                                               Fujiwara no Sanesue                   Sadahito 1053-1129
Shirakawa I
1073–1087(72)                                                     Fujiwara no Kinzane           Fujiwara no Ishi   Taruhito 1079-1107
Horikawa I
1087–1107(73)                                                                                                             Fujiwara no Shōshi               Munehito 1103-1156
Toba I
1107–1123(74)   Tokudaiji Saneyoshi           Fujiwara no Michisue                                                                                                                       Akihito 1119-1164
Sutoku
1123–1142(75)       Masahito 1127-1192
Shirakawa II
1155–1158(77)       Fujiwara no Kinmichi             Fujiwara no Kinmichi                                                                                     Norihito 1161-1181
Takakura
1168–1180(80)           Morihito 1143-1165
Nijō
1158–1165(78)   Fujiwara Masuko
1140–1201   Narihito 1139-1155
Konoe
1142–1155(76)   Fujiwara no Sanemune                                                                                       Morisada   Tokihito 1178-1185
Antoku
1180–1185(81)   Takahura 1180-1239
Toba II
1185–1198(82)   Yorihito 1164-1176
Rokujō
1165–1168(79)               Saionji Kintsune                                                                                             Yutahito 1212-1234
Horikawa II
1221–1232(86)       Tamehito 1196-1231
Tsuchimikado I
1198–1210(83)           Morinari 1197-1242
Juntoku
1210–1221(84)   Saionji Saneuji                                                                                             Mitsuhito 1231-1242
Shijō
1232–1242(87)       Kunihito 1220-1272
Saga II
1242–1246(88)   Saionji Kitsushi     Kanenari 1218-1234
Chūkyō
1221(85)           Tōin Saneo                                                                                                           Prince Munetaka
1242-1274
Shogun 1252-66
                                                                                                                                                                            Tōin Inshi   Hisahito 1243-1304
Fukakusa II
1246–1260(89)       Saionji Kimiko   Tsunehito 1249-1305
Kameyama I
1260–1274(90)       Tōin Kitsushi                                                                                             Prince Koreyasu
1264-1326
Shogun 1266-89
  Hirohito 1265-1317
Fushimi I
1287–1298(92)       Tōin Sueko     Reishi   Yohito 1267-1324
Uda II
1274–1287(91)                                                                                                 Tanehito 1288-1336
Fushimi II
1298–1301(93)   Tomihito 1297-1348
Hanazono I
1308–1318(95)   Prince Hisaaki
1279-1308
Shogun 1289-1308
  Kuniharo 1285-1308
Nijō II
1301–1308(94)   Takaharu 1288-1339
Daigo II
1318–1339(96)                                                                                                 Kazuhito 1313-1348
Kōgon I
1332–1334   Yutahito 1322-1380
Kōmyō I
1336–1348   Prince Morikuni
1301-1333
Shogun 1308-33
  Noriyoshi 1328-1368
Murakami II
1339-1368(97)   Prince Morinaga
1308-1335
Shogun 1333-34
  Prince Narinaga
1326-1338/1344
Shogun 1334-38
                                                                    Okihito 1334-1398
Sukō
1348–1351   Iyahito 1336-1374
Kōgon II
1352–1371   Yutanari 1343-1394
Chōkei
1368–1383(98)   Hironari 1347-1424
Kameyama II
1383-1392(99)                         Yoshihito shinnō
1351–1416   Ohito 1359-1393
En’yū II
1371–1382   KEY:
Northern Pretender
Legitimate Emperor                         Sadafusa shinnō
1372–1447   Motohito 1377-1433
Komatsu II
1382-1392
1392–1412(100)                                   Mihito 1401-1428
Shōkō
1412–1428(101)                                   Hikohito 1419-1471
Hanazono II
1428–1464(102)   Fushimi Sadatsune                         Fusahito 1442-1500
Tsuchimikado II
1464–1500(103)   Fushimi Kunitaka                         Katsuhito 1464-1526
Kashiwabara II
1500–1526(104)   Fushimi Sadaatsu                         Tomohito 1497-1557
Nara II
1526–1557(105)   Fushimi Kunisuke                         Michihito 1517-1593
Ōgimachi
1557–1586(106)   Fushimi Kuninobu                         Prince Masahito
1552-1586   Fushimi Sadakiyo                         Kazuhito 1572-1617
Yōzei II
1586–1611(107)   Fushimi Sadayuki                                                                                     Kokohito 1596-1680
Mizunoo II
1611–1629(108)                                                                                                                         ♀ Okiko 1624-1696
Meishō
1629-1643(109)   Tsuguhito 1633-1654
Kōmyō II
1643–1654(110)   Nagahito 1638-1685
Sai II
1655–1663(111)   Satohito 1654-1732
Reigen
1663–1687(112)                                                                               Kujō Sukezane           Masuko   Asahito 1675-1710
Higashiyama
1687–1709(113)   Yoshiko   Fushimi Kuninaga                                                                                     Kujō Yukinori   Naohito shinnō
1704-1753   Yashuhito 1702-1737
Nakamikado
1709–1735(114)                                                                     Nijō Munemoto             Teruhito 1720-1750
Sakuramachi I
1735–1747(115)       Fujimi Sadatake                                                                                 Sukehito shinnō
1733–1794   Toohito 1741-1762
Momozono I
1747–1762(116)   ♀ Toshiko 1740-1813
Sakuramachi II
1762–1771(117)                                                                 Nijō Harutaka                     Hidehito 1758-1779
Momozono II
1771–1779(118)       Fushimi Kuniyori                                                           Kajyūji Tadako   Morohito 1771-1840
Kōkaku
1780–1817(119)   Princess Yoshiko
1779–1846                                                                 Kujō Hisatada       Ayahito 1800-1846
Ninkō
1817–1846(120)                   Fushimi Sadayuki                                                             Eishō   Osahito 1831-1867
Kōmei
1846–1867(121)                   Fushimi Kuniye                                                 Kujō Michitaka       Mutsuhito 1852-1912
Meiji
1867–1912(122)                   Kuni Asahiko                                               Teimei       Yoshihito 1879-1926
Taishō
1912–1926(123)                   Kuni Kuniyoshi                                                           Hirohito 1901-1989
Shōwa
1926–1989(124)                         Kōjun                                                               b.1934
Empress Michiko       Akihito b.1933
Kinjo
1989–nay(125)                                                                                         b.1960
Crown Prince Naruhito   b.1963
Crown Princess Masako   Fumihito b.1965
Prince Akishino   Kiko b.1966
Princess Akishino   b.1969
Sayako Kuroda                                                                           b.2001
Aiko, Princess Toshi   b.1991
Hisahito   b.1994
Princess Kako of Akishino   b.2006
Prince Hisahito of Akishino
Thứ tự Nhiệm kỳ Chân dung Thụy hiệu Âm Hán Việt Tên tiếng Nhật Tên riêng (imina) Chú thích
Thiên hoàng truyền thuyết
1 660 TCN – 585 TCN Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Jinmu Thần Vũ Thiên hoàng 神武天皇 Kamuyamato Iwarebiko Được cho là huyền sử; tuyên bố là hậu duệ của Thiên Chiếu Đại Thần Amaterasu
2 581 TCN – 549 TCN Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Suizei Tuy Tĩnh Thiên hoàng 綏靖天皇 Kamu Nunagawamimi no Mikoto Được cho là huyền sử.
3 549 TCN – 511 TCN Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Kōrei Hiếu Linh Thiên hoàng 孝霊天皇 Oho Yamato Nekohiko Futoni no Mikoto Được cho là huyền sử.
8 214 TCN – 158 TCN Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Kōgen Hiếu Nguyên Thiên hoàng 孝元天皇 Oho Yamato Nekohiko Kuni Kuru no Mikoto Được cho là huyền sử.
9 157 TCN – 98 TCN Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Sujin Sùng Thần Thiên hoàng 崇神天皇 Mimaki Irihiko Inie no Mikoto Được cho là huyền sử.
11 29 TCN – 70 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Suinin Thùy Nhân Thiên hoàng 垂仁天皇 Ikume Irihiko Isatsi no Mikoto Được cho là huyền sử.
12 71 – 130 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Keikō Cảnh Hành Thiên hoàng 景行天皇 Oho Tarasihiko Osirowake no Mikoto Được cho là huyền sử.
13 131 – 191 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Seimu Thành Vụ Thiên hoàng 成務天皇 Waka Tarsihiko Được cho là huyền sử.
14 192 – 200 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Chūai Trọng Ai Thiên hoàng 仲哀天皇 Tarasi Nakatsuhiko no Mikoto Được cho là huyền sử.
201 – 269 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Jingū (nữ) Thần Công Thiên hoàng 神功天皇 Okinaga Tarashihime no Mikoto Được cho là huyền sử; thời kỳ giữa 2 đời vua.
Thời kỳ Yamato (Thời kỳ Kofun)
15 270 – 310 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Ōjin Ứng Thần Thiên hoàng 応神天皇 Fondano Miko no Mikoto / Otomowake no Mikoto / Humudawake no Mikoto Thiên hoàng tiền lịch sử cuối cùng, được tôn làm Hachiman.
16 313 – 399 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Nintoku Nhân Đức Thiên hoàng 仁徳天皇 Oho Sazaki no Mikoto Ngày tháng không chính xác.
17 400 – 405 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Richū Lý Trung Thiên hoàng 履中天皇 Isaho Wake no Mikoto Ngày tháng không chính xác.
18 406 – 410 Thiên hoàng Hanzei Phàn Chính Thiên hoàng 反正天皇 Misu wa Wake no Mikoto Ngày tháng không chính xác.
19 411 – 453 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Ingyō Duẫn Cung Thiên hoàng 允恭天皇 Wo Asazuma Wakugo no Sukune Ngày tháng không chính xác.
20 453 – 456 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Ankō An Khang Thiên hoàng 安康天皇 Anaho no Mikoto Ngày tháng không chính xác.
21 456 – 479 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Yūryaku Hùng Lược Thiên hoàng 雄略天皇 Oho Hatsuneno no Mikoto Ngày tháng không chính xác.
22 480 – 484 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Kenzō Hiển Tông Thiên hoàng 顕宗天皇 Ohoke no Mikoto Ngày tháng không chính xác.
24 488 – 498 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Ninken Nhân Hiền Thiên hoàng 仁賢天皇 Ohosi(Ohosu) no Mikoto/ Simano Iratsuko Ngày tháng không chính xác.
25 498 – 506 Thiên hoàng Buretsu Vũ Liệt Thiên hoàng 武烈天皇 Wohatsuse Wakasazaki Ngày tháng không chính xác.
26 507 – 531 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Keitai Kế Thể Thiên hoàng 継体天皇 Ōto/Hikofuto (Hikofuto no Mikoto/Ōdo no Sumera Mikoto) Có thể là người sáng lập triều đại mới.
27 531 – 535 Thiên hoàng Ankan An Nhàn Thiên hoàng 安閑天皇 Hirokuni Oshitake Kanahi no Mikoto Ngày tháng không chính xác.
28 535 – 539 Thiên hoàng Senka Tuyên Hóa Thiên hoàng 宣化天皇 Takeo Hirokuni Oshitate no Mikoto Ngày tháng không chính xác.
Thời kỳ Asuka (592-710)
29 539 – 571 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Kimmei Khâm Minh Thiên hoàng 欽明天皇 Amekuni Oshiharuki Hironiwa no Sumera Mikoto Âm lịch.
30 572 – 585 Thiên hoàng Bidatsu Mẫn Đạt Thiên hoàng 敏達天皇 Osada no Nunakura no Futotamashiki no Mikoto Âm lịch.
31 585 – 587 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Yōmei Dụng Minh Thiên hoàng 用明天皇 Ooe/Tachibana no Toyohi no Sumera Mikoto Âm lịch.
32 587 – 592 Thiên hoàng Sushun Sùng Tuấn Thiên hoàng 崇峻天皇 Hatsusebe no (Wakasasagi) Mikoto Âm lịch.
33 592 – 628 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Suiko (nữ) Thôi Cổ Thiên hoàng 推古天皇 Nukatabe/Toyomike Kashikiyahime Nữ Thiên hoàng không phải huyền thoại đầu tiên (Thánh Đức Thái tử làm nhiếp chính); Âm lịch.
34 629 – 641 Thiên hoàng Jomei Thư Minh Thiên hoàng 舒明天皇 Tamura (Oki Nagatarashihi Hironuka no Sumera Mikoto) Âm lịch.
35 642 – 645 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Kōgyoku (nữ) Hoàng Cực Thiên hoàng 皇極天皇 Takara (Ame Toyotakaraikashi Hitarashi Hime no Sumera Mikoto) Âm lịch, trị vì hai lần
36 645 – 654 Thiên hoàng Kōtoku Hiếu Đức Thiên hoàng 孝徳天皇 Karu (Ame Yorozu Toyohi no Sumera Mikoto) Âm lịch.
37 655 – 661 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Saimei (nữ) Tề Minh Thiên hoàng 斉明天皇 — Xem 35 ở trên Âm lịch.
38 661 – 672 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Tenji Thiên Trí Thiên hoàng 天智天皇 Katsuragi/Nakano-ooe (Ame Mikoto Hirakasuwake no Mikoto/Amatsu Mikoto Sakiwake no Mikoto) Âm lịch.
39 672 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Kōbun Hoằng Văn Thiên hoàng 弘文天皇 Ōtomo Truy phong (1870), bị Tenmu tiếm ngôi
40 672 – 686 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Tenmu Thiên Vũ Thiên hoàng 天武天皇 Ōama/Ohoshiama/Ōsama (Ame no Nunahara Oki no Mahito no Sumera Mikoto) Âm lịch.
41 686 – 697 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Jitō (nữ) Trì Thống Thiên hoàng 持統天皇 Unonosarara (Takama no Harahiro no Hime no Sumera Mikoto) Âm lịch.
42 697 – 707 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Monmu Văn Vũ Thiên hoàng 文武天皇 Karu (Ame no Mamune Toyoohoji no Sumera Mikoto) Âm lịch.
43 707 – 715 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Gemmei (nữ) Nguyên Minh Thiên hoàng 元明天皇 Ahe (Yamatoneko Amatsu Mishiro Toyokuni Narihime no Sumera Mikoto) Âm lịch.
Thời kỳ Nara (710-794)
44 715 – 724 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Genshō (nữ) Nguyên Chính Thiên hoàng 元正天皇 Hidaka/Niinomi (Yamatoneko Takamizu Kiyotarashi Hime no Sumera Mikoto) Âm lịch.
45 724 – 749 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Shōmu Thánh Vũ Thiên hoàng 聖武天皇 Obito (Ameshirushi Kunioshiharuki Toyosakurahiko no Sumera Mikoto) Âm lịch.
46 749 – 758 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Kōken (nữ) Hiếu Khiêm Thiên hoàng 孝謙天皇 Abe (Yamatoneko no Sumera Mikoto) Âm lịch, trị vì hai lần.
47 758 – 764 Thiên hoàng Junnin Thuần Nhân Thiên hoàng 淳仁天皇 Ōi Truy phong (1870), bị truất ngôi bởi Shōtoku
48 764 – 770 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Shōtoku (nữ) Xưng Đức Thiên hoàng 称徳天皇 —Xem 46 ở trên — Âm lịch, trị vì lần hai.
49 770 – 781 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Kōnin Quang Nhân Thiên hoàng 光仁天皇 Shirakabe (Amemune Takatsugi no Mikoto) Âm lịch.
Thời kỳ Heian (794-1192)
50 781 – 806 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Kanmu Hoàn Vũ Thiên hoàng 桓武天皇 Yamabe (Yamatoneko Amatsu Hitsugi Iyaderi no Mikoto) Âm lịch.
51 806 – 809 Thiên hoàng Heizei Bình Thành Thiên hoàng 平城天皇 Ate (Yamatoneko Ameoshikuni Takahiko no Mikoto) Âm lịch.
52 809 – 823 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Saga Tha Nga Thiên hoàng 嵯峨天皇 Kamino Âm lịch.
53 823 – 833 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Ninmyō Nhân Minh Thiên hoàng 仁明天皇 Masara Âm lịch.
55 850 – 858 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Montoku Văn Đức Thiên hoàng 文徳天皇 Michiyasu Âm lịch.
56 858 – 876 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Seiwa Thanh Hòa Thiên hoàng 清和天皇 Korehito Âm lịch.
57 876 – 884 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Yōzei Dương Thành Thiên hoàng 陽成天皇 Sadaakira Âm lịch.
58 884 – 887 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Kōkō Quang Hiếu Thiên hoàng 光孝天皇 Tokiyasu Âm lịch.
59 887 – 897 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Uda Vũ Đa Thiên hoàng 宇多天皇 Sadami Âm lịch.
60 897 – 930 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Daigo Đề Hồ Thiên hoàng 醍醐天皇 Atsuhito Âm lịch.
61 930 – 946 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Suzaku Chu Tước Thiên hoàng 朱雀天皇 Yutaakira Âm lịch.
62 946 – 967 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Murakami Thôn Thượng Thiên hoàng 村上天皇 Nariakira Âm lịch.
63 967 – 969 Thiên hoàng Reizei Linh Tuyền Thiên hoàng 冷泉天皇 Norihira Âm lịch.
64 969 – 984 Thiên hoàng En’yū Viên Dung Thiên hoàng 円融天皇 Morihira Âm lịch.
65 984 – 986 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Kazan Hoa Sơn Thiên hoàng 花山天皇 Morosada Âm lịch.
66 986 – 1011 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Ichijō Nhất Điều Thiên hoàng 一条天皇 Yasuhito/Kanehito Âm lịch.
67 1011 – 1016 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Sanjō Tam Điều Thiên hoàng 三条天皇 Okisada/Iyasada Âm lịch.
68 1016 – 1036 Thiên hoàng Go-Ichijō Hậu Nhất Điều Thiên hoàng 後一条天皇 Atsuhira Âm lịch.
69 1036 – 1045 Thiên hoàng Go-Suzaku Hậu Chu Tước Thiên hoàng 後朱雀天皇 Atsunaga/Atsuyoshi Âm lịch.
70 1045 – 1068 Thiên hoàng Go-Reizei Hậu Linh Tuyền Thiên hoàng 後冷泉天皇 Chikahito Âm lịch.
71 1068 – 1073 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Sanjō Hậu Tam Điều Thiên hoàng 後三条天皇 Takahito Âm lịch.
72 1073 – 1086 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Shirakawa Bạch Hà Thiên hoàng 白河天皇 Sadahito Âm lịch.
73 1087 – 1107 Thiên hoàng Horikawa Quật Hà Thiên hoàng 堀河天皇 Taruhito Âm lịch.
74 1107 – 1123 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Toba Điểu Vũ Thiên hoàng 鳥羽天皇 Munehito Âm lịch.
75 1123 – 1142 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Sutoku Sùng Đức Thiên hoàng 崇徳天皇 Akihito Âm lịch.
76 1142 – 1155 Thiên hoàng Konoe Cận Vệ Thiên hoàng 近衛天皇 Narihito Âm lịch.
77 1155 – 1158 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Shirakawa Hậu Bạch Hà Thiên hoàng 後白河天皇 Masahito Âm lịch.
78 1158 – 1165 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Nijō Nhị Điều Thiên hoàng 二条天皇 Morihito Âm lịch.
79 1165 – 1168 Thiên hoàng Rokujō Lục Điều Thiên hoàng 六条天皇 Yorihito Âm lịch.
80 1168 – 1180 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Takakura Cao Thương Thiên hoàng 高倉天皇 Norihito Âm lịch.
81 1180 – 1185 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Antoku An Đức Thiên hoàng 安徳天皇 Tokihito Âm lịch.
82 1183 – 1198 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Toba Hậu Điểu Vũ Thiên hoàng 後鳥羽天皇 Takahira Âm lịch.
Thời kỳ Kamakura (1192?,1198?-1333)
83 1198 – 1210 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Tsuchimikado Thổ Ngự Môn Thiên hoàng 土御門天皇 Tamehito Âm lịch.
84 1210 – 1221 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Juntoku Thuận Đức Thiên hoàng 順徳天皇 Morihira/Morinari Âm lịch.
85 1221 Thiên hoàng Chūkyō Trọng Cung Thiên hoàng 仲恭天皇 Kanehira/Kanenari Truy phong (1870). bị truất ngôi
86 1221 – 1232 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Horikawa Hậu Quật Hà Thiên hoàng 後堀河天皇 Yutahito Âm lịch.
87 1232 – 1242 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Shijō Tứ Điều Thiên hoàng 四条天皇 Mitsuhito/Hidehito Âm lịch.
88 1242 – 1246 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Saga Hậu Tha Nga Thiên hoàng 後嵯峨天皇 Kunihito Âm lịch.
89 1246 – 1260 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Fukakusa Hậu Thâm Thảo Thiên hoàng 後深草天皇 Hisahito Âm lịch.
90 1260 – 1274 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Kameyama Quy Sơn Thiên hoàng 亀山天皇 Tsunehito Âm lịch.
91 1274 – 1287 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Uda Hậu Vũ Đa Thiên hoàng 後宇多天皇 Yohito Âm lịch.
92 1287 – 1298 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Fushimi Phục Kiến Thiên hoàng 伏見天皇 Hirohito Âm lịch.
93 1298 – 1301 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Fushimi Hậu Phục Kiến Thiên hoàng 後伏見天皇 Tanehito Âm lịch.
94 1301 – 1308 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Nijō Hậu Nhị Điều Thiên hoàng 後二条天皇 Kuniharu Âm lịch.
95 1308 – 1318 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Hanazono Hoa Viên Thiên hoàng 花園天皇 Tomihito Âm lịch.
96 1318 – 1339 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Daigo Hậu Đề Hồ Thiên hoàng 後醍醐天皇 Takaharu Âm lịch; Nam triều
Bắc triều
1331 – 1333 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Kōgon Quang Nghiêm Thiên hoàng 光厳天皇 Kazuhito
1336 – 1348 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Kōmyō Quang Minh Thiên hoàng 光明天皇 Yutahito
1348 – 1351 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Kōgon Hậu Quang Nghiêm Thiên hoàng 後光厳天皇 Iyahito
1371 – 1382 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-En’yū Hậu Viên Dung Thiên hoàng 後円融天皇 Ohito
1382 – 1392 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Komatsu Hậu Tiểu Tùng Thiên hoàng 後小松天皇 — Xem 100 ở dưới — 2 triều thống nhất năm 1392
Thời kỳ Muromachi (1392-1573)
97 1339 – 1368 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Murakami Hậu Thôn Thượng Thiên hoàng 後村上天皇 Norinaga/Noriyoshi Nam triều
98 1368 – 1383 Thiên hoàng Chōkei Trưởng Khánh Thiên hoàng 長慶天皇 Yutanari Nam triều
99 1383 – 1392 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Kameyama Hậu Quy Sơn Thiên hoàng 後亀山天皇 Hironari Nam triều
100 1392 – 1412 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Komatsu Hậu Tiểu Tùng Thiên hoàng 後小松天皇 Motohito
101 1412 – 1428 Thiên hoàng Shōkō Xưng Quang Thiên hoàng 称光天皇 Mihito Âm lịch.
102 1428 – 1464 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Hanazono Hậu Hoa Viên Thiên hoàng 後花園天皇 Hikohito Âm lịch.
103 1464 – 1500 Thiên hoàng Go-Tsuchimikado Hậu Thổ Ngự Môn Thiên hoàng 後土御門天皇 Fusahito Âm lịch.
104 1500 – 1526 Thiên hoàng Go-Kashiwabara Hậu Bách Nguyên Thiên hoàng 後柏原天皇 Katsuhito Âm lịch.
105 1526 – 1557 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Nara Hậu Nại Lương Thiên hoàng 後奈良天皇 Tomohito Âm lịch.
106 1557 – 1586 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Ōgimachi Chính Thân Đinh Thiên hoàng 正親町天皇 Michihito Âm lịch.
107 1586 – 1611 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Yōzei Hậu Dương Thành Thiên hoàng 後陽成天皇 Kazuhito/Katahito Âm lịch.
Thời kỳ Edo (1603-1867)
108 1611 – 1629 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Mizunoo (còn gọi là Thiên hoàng Go-Minoo) Hậu Thủy Vĩ Thiên hoàng 後水尾天皇 Kotohito Âm lịch.
109 1629 – 1643 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Meishō (nữ) Minh Chính Thiên hoàng 明正天皇 Okiko Âm lịch.
110 1643 – 1654 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Kōmyō Hậu Quang Minh Thiên hoàng 後光明天皇 Tsuguhito Âm lịch.
111 1655 – 1663 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Sai Hậu Tây Thiên hoàng 後西天皇 Nagahito Âm lịch.
112 1663 – 1687 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Reigen Linh Nguyên Thiên hoàng 霊元天皇 Satohito Âm lịch.
113 1687 – 1709 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Higashiyama Đông Sơn Thiên hoàng 東山天皇 Asahito Âm lịch.
114 1709 – 1735 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Nakamikado Trung Ngự Môn Thiên hoàng 中御門天皇 Yasuhito Âm lịch.
115 1735 – 1747 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Sakuramachi Anh Đinh Thiên hoàng 桜町天皇 Teruhito Âm lịch.
116 1747 – 1762 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Momozono Đào Viên Thiên hoàng 桃園天皇 Toohito Âm lịch.
117 1762 – 1771 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Sakuramachi (nữ) Hậu Anh Đinh Thiên hoàng 後桜町天皇 Toshiko Âm lịch.
118 1771 – 1779 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Go-Momozono Hậu Đào Viên Thiên hoàng 後桃園天皇 Hidehito Âm lịch.
119 1780 – 1817 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Kōkaku Quang Cách Thiên hoàng 光格天皇 Morohito Âm lịch.
120 1817 – 1846 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Ninkō Nhân Hiếu Thiên hoàng 仁孝天皇 Ayahito Âm lịch.
121 1846 – 1867 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Kōmei Hiếu Minh Thiên hoàng 孝明天皇 Osahito
Nhật Bản hiện đại (1868-nay)
122 1867 – 1912 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Meiji Minh Trị Thiên hoàng 明治天皇 Mutsuhito Thiên hoàng đầu tiên thời chính thể quân chủ lập hiến
123 1912 – 1926 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Taishō Đại Chính Thiên hoàng 大正天皇 Yoshihito
124 1926 – 1989 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Shōwa Chiêu Hòa Thiên hoàng 昭和天皇 Hirohito Thiên hoàng cuối cùng nắm giữ quyền lực chính trị
125 1989 – 2019 Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Heisei Bình Thành Thiên hoàng 平成天皇 Akihito Thiên hoàng đầu tiên thoái vị sau 200 năm. Sau khi chết, ông sẽ được đặt thuỵ hiệu là Thiên hoàng Heisei (Bình Thành).
126 2019 – nay Danh sách Thiên hoàng Thiên hoàng Reiwa Lệnh Hòa Thiên hoàng 令和天皇 Naruhito Được gọi là Kim thượng Thiên hoàng (今上天皇/Kinjō Tennō) hay Thiên hoàng Bệ hạ (天皇陛下/Tennō Heika) trong tiếng Nhật và Thiên hoàng Naruhito trong tiếng Việt.

Chú thích


Check Also
Close
Back to top button