Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

hoatieu.vn xin giới thiệu Mẫu hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình xây dựng giữa chủ đầu tư và đơn vị khảo sát với một số điều khoản được quy định trong hợp đồng. Mẫu được áp dụng khi hai bên giao và nhận thầu có sự thỏa thuận, thống nhất với nhau.

1. Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình số 1

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU

XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

Số: …. / HĐGNT

Hôm nay, ngày … tháng … năm…….tại………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên chủ đầu tư)

– Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………….

– Điện thoại: …………………………………. Fax: ………………………………………………………

– Tài khoản số: …………………………………………………………………………..

– Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………………………….

– Đại diện là: ………………………- Chức vụ ……………………………………………….

– Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ………………. ngày ….. tháng ..… năm.………

– Do ………………………………………. chức vụ …………………………………… ký.

Bên B (Bên tổ chức nhận thầu xây dựng)

– Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………….

– Điện thoại: …………………………………. Fax: ………………………………………..

– Tài khoản số: ……………………………………………………………………………..

– Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………………….

– Đại diện là: ………………………- Chức vụ ………………………………………………..

– Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ………………. ngày ….. tháng ..… năm.………

– Do ……………………………………. chức vụ …………………………………… ký.

Hai bên cùng thỏa thuận những nguyên tắc giao nhận tổng thầu xây dựng công trình ……………………………………………………………..… như sau:

Điều 1: Nội dung công tác:

1. Bên A giao cho bên B tiến hành tất cả các khâu của toàn bộ công trình xây dựng ………………………………………………. gồm:

– Tiến hành khảo sát khu vực đã quy hoạch để xây dựng công trình …………………………. theo đúng các nội dung và yêu cầu về khảo sát xây dựng đảm bảo số liệu đo đạc và số liệu giám định, điều tra chính xác khách quan.

– Viết luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình xây dựng theo đúng các quy định.

– Tiến hành thiết kế công trình theo đúng yêu cầu và nội dung bản luận chứng kinh tế – kỹ thuật đã được duyệt, phải theo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kinh tế – kỹ thuật và các chế độ thể lệ khác có liên quan của nhà nước, phải xác định rõ lịch giao thiết kế và trách nhiệm bảo đảm việc giao thiết kế theo lịch.

– Tiến hành thi công xây lắp các bộ phận công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

2. Toàn bộ vật tư, nhiên liệu cho công trình do bên B cung cấp. Trường hợp bên A nhận cấp vật tư, nhiên liệu tại kho thì bên B được thanh toán tiền và nhiên liệu vận chuyển theo khối lượng và cự ly thực tế.

Điều 2: Thời hạn thực hiện

Trong thời gian ….. tháng, được phân chia như sau:

1. Công tác khảo sát được tiến hành trong … tháng…. Bên B sẽ báo cáo kết quả số liệu khảo sát vào ngày … tháng … năm …

2. Bản luận chứng kinh tế – kỹ thuật cho công trình viết trong thời gian … tháng. Bên B chuyển tới bên A sau khi hoàn thành và bên A phải xét duyệt cho kết luận sau khi nhận là … tháng.

3. Công tác thiết kế được tiến hành trong thời gian … tháng trình bên A duyệt trong … tháng.

4. Thi công xây lắp dự kiến hoàn thành trong … tháng kể từ ngày khởi công. Dự kiến khởi công vào ngày …

Điều 3: Trị giá hợp đồng

Tổng dự đoán công trình là ………………………………………………………. Đồng

1. Trị giá công tác khảo sát là………………………………………………………….. Đồng

2. Trị giá phần viết luận chứng kinh tế – kỹ thuật là ……………………………………. Đồng

3. Trị giá phần thiết kế công trình là ………………………………………………… Đồng

4. Trị giá phần thi công xây lắp công trình là ……………………………………… Đồng

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có quy định mới của Nhà nước ban hành liên quan đến giá trị từng công việc thì hai bên sẽ áp dụng quy định mới để thanh toán cho phù hợp.

Điều 4: Cách thức thanh toán, quyết toán

1. Thanh toán bằng tiền mặt …%, hoặc chuyển khoản qua ngân hàng …%

2. Khi hợp đồng được ký kết, bên A ứng trước cho bên B …% kinh phí theo dự toán được duyệt để mua sắm vật tư chuẩn bị thi công.

3. Phần kinh phí còn lại sẽ ghi cụ thể tại hợp đồng thi công.

4. Sau khi nghiệm thu tổng thể công trình và đưa vào sử dụng hai bên sẽ căn cứ vào các bản hợp đồng cụ thể, tổng hợp các biên bản nghiệm thu khối lượng từng đợt, từng tháng để quyết toán và thanh lý hợp đồng. Bên B phải giao cho bên A … bộ hồ sơ hoàn công.

Điều 5: Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

(Cần đưa ra thế chấp, cầm cố hoặc được cơ quan nào bảo lãnh bằng tài sản gì …)

Điều 6: Trách nhiệm bên A

1. Giải tỏa mặt bằng công trình và đền bù hoa màu, nhà cửa trong phạm vi thi công trước khi bên B tổ chức thi công.

2. Cử cán bộ kỹ thuật giám sát theo dõi khối lượng và chất lượng công trình trong suốt thời gian thi công.

3. Chuẩn bị đầy đủ kinh phí và thanh toán đúng kỳ hạn cho bên B.

4. Tổ chức cho bộ phận thi công của bên B được tạm trú tại địa phương, bố trí bảo vệ an ninh trật tự cho đơn vị thi công, bảo vệ vật tư và phương tiện xây lắp tại công trình.

Điều 7: Trách nhiệm bên B

1. Bàn giao các loại hồ sơ đúng thời hạn quy định.

2. Thi công đúng hồ sơ thiết kế và hoàn thành công trình đúng hợp đồng. Bên B có lỗi chậm hoàn thành công trình sẽ bị phạt … giá trị của khối lượng bị kéo dài.

3. Bên B phải chịu trách nhiệm về chất lượng công trình trong thời gian bảo hành là … năm, nếu có hư hỏng phải chịu phạt … giá trị dự toán phần không đảm bảo chất lượng.

Điều 8: Mức thưởng phạt khi các bên vi phạm hợp đồng.

1. Nếu hoàn thành từng loại công việc trong HĐKT này trước thời hạn từ một tháng trở lên sẽ được thưởng … % giá trị phần việc thực việc.

2. Nếu vi phạm hợp đồng về chất lượng, số lượng, thời hạn hoàn công, thời hạn thanh toán, v.v… Hai bên thống nhất áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước về HĐKT, về XDCB để xử lý.

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng.

2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề tranh chấp thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết, khi cần sẽ lập phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành … bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ … bản. Gửi các cơ quan có liên quan bao gồm:

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

2. Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH …

Hợp đồng số … / HĐTK Ngày … tháng … năm

Hôm nay ngày … tháng … năm… , Chúng tôi gồm có:

Bên A (Chủ đầu tư)

– Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) ………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính ……………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………

– Tài khoản số: ……………………………………………………………………………

– Mở tại ngân hàng ……………………………………………………………………………..

– Đại diện là ông (bà) …………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………….

– Giấy ủy quyền số …. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm ……….

Do …………………………………….. Chức vụ ……………………………………… ký

Bên B (đơn vị khảo sát)

– Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan)………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………….

– Tài khoản số: ………………………………………………………………………………

Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………..

– Đại diện là Ông (bà) …………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………..

– Giấy ủy quyền số ….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày ….…. tháng ….. năm ….….

Do ……………………………………….. Chức vụ ……………………………….……… ký

Hai bên thống nhất ký hợp đồng thi công xây lắp với các điều khoản sau:

Điều 1: Khối lượng và tiến độ công trình

1. Tên Công trình.

2. Địa điểm xây dựng công trình

3. Qui mô công trình… (ghi khả năng sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ …).

4. Vốn đầu tư được duyệt theo dự toán: (trong đó phải nêu rõ phần vốn xây lắp, phần vốn thiết bị công nghệ và phần vốn kiến thiết cơ bản khác).

5. Tiến độ thi công.

– Ngày thi công…

– Ngày hoàn thành…

6. Trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký, có những khối lượng phát sinh thì Bên A phải làm thủ tục, bổ sung khối lượng phát sinh để ghi vào hợp đồng.

Điều 2: Chất lượng công trình

1. Bên B phải chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và chất lượng xây lắp toàn bộ công trình, bảo đảm thi công theo thiết kế phù hợp với dự toán đã được duyệt, đúng quy trình, quy phạm, yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật trong xây dựng.

2. Bên A có trách nhiệm cử người giám sát tại công trình để theo dõi chất lượng vật liệu, cấu kiện bên tông, chất lượng xây lắp, nếu thấy phần nào chưa được bảo đảm thì yêu cầu bên B làm lại. Bên A có trách nhiệm xác nhận công tác phát sinh để làm cơ sở cho việc nghiệm thu và thanh toán. Bên A xét thấy xây lắp không đạt yêu cầu được quyền không ký vào biên bản nghiệm thu hoặc chưa nhận bàn giao.

3. Khi bên B muốn thay đổi loại vật liệu xây lắp nào hoặc thay đổi phần thiết kế nào đều phải được sự chấp thuận của bên A và cơ quan thiết kế.

4. Bên B có trách nhiệm bảo hành chất lượng công trình trong thời gian là …. năm.

Điều 3: Các điều kiện đảm bảo thực hiện hợp đồng

1. Trách nhiệm của bên A phải:

– Bàn giao mặt bằng công trình.

– Giao tim, mốc công trình theo yêu cầu của tổng tiến độ.

– Bàn giao mọi hồ sơ, tài liệu cần thiết cho bên B.

– Bàn giao vật tư, thiết bị cho bên B tại địa điểm ….. (nếu bên A có vật tư, thiết bị).

2. Trách nhiệm của bên B

– Quản lý thống nhất mặt bằng xây dựng sau khi được giao.

– Tổ chức bảo vệ an ninh trật tự và an toàn lao động bên công trình.

– Tiếp nhận bảo quản các loại tài liệu, vật tư, kỹ thuật được bên A giao.

Điều 4: Trị giá công xây lắp

1. Trị giá hợp đồng căn cứ vào dự toán được duyệt là …. Đồng.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có quy định mới của nhà nước ban hành thì phần trị giá công xây lắp được điều chỉnh theo.

Điều 5: Nghiệm thu và bàn giao công trình

Bên A có trách nhiệm thành lập và chủ trì hội đồng nghiệm thu theo quy định của Nhà nước (có lập biên bản ghi rõ thành phần).

Hội đồng nghiệm thu sẽ tiến hành nghiệm thu theo … đợt theo từng khâu công việc chủ yếu, từng bộ phận hoặc từng hạng mục công trình và cuối cùng là toàn bộ công trình.

Đợt 1: Sau khi hoàn thành…

Đợt 2: …

Đợt 3: …

Bên B có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nghiệm thu.

Sau khi thực hiện xong việc nghiệm thu bên B có trách nhiệm bàn giao hạng mục công trình …(hoặc toàn bộ công trình …) cùng với hồ sơ hoàn thành công trình cho bên A vào ngày … tháng … năm … Bên A có trách nhiệm nộp lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định về lưu trữ tài liệu của Nhà nước.

Điều 6: Tạm ứng, thanh quyết toán

Trong quá trình thi công, bên A sẽ tạm ứng cho bên B tương ứng với khối lượng thực hiện nghiệm thu hàng tháng.

Bên A thanh toán cho bên B trên cơ sở hồ sơ thiết kế đã duyệt và bản nghiệm thu công trìh theo hình thức chuyển khoản … % qua ngân hàng. Nếu chậm thanh toán bên B được tính lãi suất ngân hàng trên số tiền bên A nợ.

Ngay sau khi hợp đồng nghiệm thu tổng thể công trình và đưa vào sử dụng, hai bên căn cứ vào hợp đồng và các phụ lục hoặc biên bản bổ sung hợp đồng (nếu có). Tổng hợp các biên bản nghiệm thu khối lượng hàng tháng, nghiệm thu theo giai đoạn để quyết toán và thanh lý hợp đồng, bên B giao cho bên A … bộ hồ sơ hoàn công.

Điều 7: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng

Bên B đưa tài sản … có giá trị được công chứng xác nhận là … đồng để thế chấp (cầm cố) bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng này.

Điều 8: Quy trình về thưởng phạt

Nếu bên B hoàn thành công trình trước thời hạn từ ½ tháng trở lên, đảm bảo chất lượng thi công sẽ được bên A thưởng …% theo giá trị công trình.

Nếu bên B không hoàn thành công trình đúng thời hạn hợp đồng do nguyên nhân chủ quan thì bị phạt … % giá trị hợp đồng.

Nếu bên B không bảo đảm chất lượng xây lắp phải chịu bù đắp mọi tổn thất do việc sửa chữa lại và phải chịu phạt … % giá trị dự toán phần không đảm bảo chất lượng.

Điều 9: Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

Hai bên chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động thương lượng giải quyết bảo đảm hai bên cùng có lợi (có lập biên bản).

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… đến ngày …… (thường là ngày quyết toán xong).

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng vào ngày ….. Bên A có trách nhiệm tổ chức cuộc thanh lý.

Hợp đồng này được lập thành … bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ … bản. Gửi các cơ quan có liên quan… bản bao gồm:

– ……………………………………..
– ……………………………………..
– ……………………………………..

ĐẠI DIỆN BÊN A
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN A
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button