Biểu mẫu

Khung giám sát – Đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển nhóm mô-đun 2

Khung Giám sát – Đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ là một khuôn mẫu dành cho giáo viên cốt cán được thiết kế để hỗ trợ giáo viên đại trà thực hiện thành công các mô-đun. Mời quý thầy cô tham khảo.

Khuôn mẫu khung cho Giám sát – Đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển nhóm

Nội dung

màn hình,

Thúc giục

Mục lục

Phương pháp

Nguồn thông tin

Tính thường xuyên

Báo cáo giám sát và đánh giá

Nội dung 1

Mục tiêu của kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý

1.1 Số lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý đáp ứng Chương trình quốc gia năm 2018

Số lượng giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý theo định mức

Xem lại báo cáo

Số liệu của Tổ kỹ thuật, số liệu tổng hợp của toàn trường

Hàng năm

Báo cáo chung toàn trường, đề xuất bổ sung nhân sự

Số lượng giáo viên theo kế hoạch giáo dục của nhà trường

Xem lại báo cáo

Số liệu của Tổ kỹ thuật, số liệu tổng hợp của toàn trường

Hàng năm

Báo cáo chung toàn trường, đề xuất bổ sung nhân sự

Cơ cấu giáo viên theo bộ môn

Xem lại báo cáo

Số liệu của Tổ kỹ thuật, số liệu tổng hợp của toàn trường

Hàng năm

Báo cáo chung toàn trường, đề xuất bổ sung nhân sự

Số giáo viên thiếu giờ

Xem lại báo cáo

Số liệu của Tổ kỹ thuật, số liệu tổng hợp của toàn trường

Cuối học kỳ

Báo cáo chung toàn trường, đề xuất bổ sung, thuyên chuyển nhân sự

Số giáo viên làm thêm giờ

Xem lại báo cáo

Số liệu của Tổ kỹ thuật, số liệu tổng hợp của toàn trường

Cuối học kỳ

Báo cáo chung toàn trường, đề xuất bổ sung, thuyên chuyển nhân sự

1.2.Chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý đáp ứng Chương trình Giáo dục Quốc gia năm 2018

Chuẩn mực đào tạo đối với giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý

Xem lại báo cáo

Dữ liệu chuyên nghiệp, hồ sơ cá nhân

Hàng năm, bất thường

Báo cáo toàn trường, kế hoạch bố trí giáo viên để tạo

Kết quả đánh giá giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp

Khảo sát tự đánh giá, thảo luận, báo cáo tổng kết

Hồ sơ cá nhân, dữ liệu của CM, quản lý nhân viên

Hàng năm

Báo cáo toàn trường, kế hoạch bố trí giáo viên để tạo

Kết quả đánh giá viên chức

Tự đánh giá, thảo luận, nhận xét báo cáo

Hồ sơ cá nhân, dữ liệu của tổ CM, biên bản họp

Hàng năm

Báo cáo với tổ CM toàn trường

Kết quả tự đánh giá năng lực của giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý theo yêu cầu của Chương trình giáo dục năm 2018

Tự đánh giá, thảo luận, nhận xét báo cáo

Hồ sơ cá nhân, thông tin trên hệ thống đào tạo trực tuyến

Hàng năm, bất thường

Báo cáo của các cá nhân, CM, trường học và các khuyến nghị để phát triển nguồn nhân lực

Nội dung 2

Các giải pháp và hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý

2.1 Tăng cường và phát triển năng lực nghề nghiệp thông qua các hoạt động nghề nghiệp

Số lần sinh hoạt chuyên đề của trường

Quan sát, xem xét các hoạt động, báo cáo

Hồ sơ của tổ CM, của trường

Theo học kỳ

Báo cáo kết quả, đề xuất, khuyến nghị

Số chuyên đề sinh hoạt CM. tập đoàn

Quan sát, xem xét các hoạt động, báo cáo

Hồ sơ của CM. đội

Theo học kỳ

Báo cáo kết quả, đề xuất, khuyến nghị

Tỷ lệ giáo viên tham dự đầy đủ, chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ CM, nhà trường.

Quan sát, xem xét các hoạt động, báo cáo

Quan sát, thảo luận, phỏng vấn

Học kỳ, không thường xuyên

Báo cáo tổng hợp, giải pháp đề xuất

.2.2. Bồi dưỡng và phát triển năng lực nghề nghiệp theo chương trình đào tạo thường xuyên đáp ứng GDPR năm 2018

Tỷ lệ giáo viên được nhận xét, đánh giá năng lực đảm bảo thực hiện chương trình Thể dục năm 2018

Xem xét báo cáo, khảo sát

Thống kê bồi dưỡng trực tuyến

Mỗi năm, rò rỉ

Tổng hợp báo cáo, đề xuất giải pháp, kiến ​​nghị với cấp trên

Tỷ lệ giáo viên hoàn thành các khóa đào tạo thường xuyên trên hệ thống trực tuyến

Xem xét báo cáo, khảo sát

Thống kê bồi dưỡng trực tuyến

Mỗi năm, rò rỉ

Tổng hợp báo cáo, đề xuất giải pháp, kiến ​​nghị với cấp trên

2.3. Tạo động lực làm việc, phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên

Những yếu tố cản trở việc phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên

Phỏng vấn, khảo sát, thảo luận nhóm

Cá nhân, nhóm, nhân viên quản lý

Học kỳ, không thường xuyên

Tổng hợp báo cáo, đề xuất giải pháp, kiến ​​nghị với cấp trên

Các yếu tố tạo động lực cho giáo viên

Phỏng vấn, khảo sát, thảo luận nhóm

Cá nhân, nhóm, nhân viên quản lý

Học kỳ, không thường xuyên

Tổng hợp báo cáo, đề xuất giải pháp, kiến ​​nghị với cấp trên

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button