Biểu mẫu

Mẫu 05-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế (Đối với cá nhân không kinh doanh)

Mẫu 05-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế (Dành cho cá nhân không kinh doanh) ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Xin vui lòng tham khảo.

1. Mẫu 05-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế (Dành cho cá nhân không kinh doanh)

Số hiệu: 05-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________

KHAI BÁO ĐĂNG KÝ THUẾ

(Dùng cho mục đích cá nhân, không dùng cho công việc)

1. Họ và tên của người đăng ký thuế:

2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

2 a. Tên

2b. Mã số thuế

2 C. Hợp đồng đại lý thuế: Số …………. Ngày: ……………….

3. Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân:

4. Giới tính: Nam nữ

5. Quốc tịch:

6. Giấy tờ tùy thân:

6a. Chứng minh nhân dân số ……………. Ngày và nơi cấp…………….

6b. Căn cước công dân số… Ngày cấp ……………. Cấp bởi …………….

6c. Hộ chiếu……………. Ngày và nơi cấp…………….

7. Địa chỉ thường trú:

7a. Số nhà / đường phố, thôn, xóm: ………….

7b. Các phường: …………….

7c. Quận:…………….

7 ngày. Tỉnh, thành phố: ………….

7 ngày. Dân tộc:…………….

8. Địa chỉ hiện tại:

8a. Số nhà / đường phố, thôn, xóm: ………….

8b. Các phường: …………….

8c. Quận:…………….

8 ngày. Tỉnh, thành phố: ………….

9. Điện thoại liên hệ: …………….E-mail:…………….

10. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế:

Tôi xin cam đoan những nội dung đã khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số: ……….

…, Ngáy… tháng… năm…

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

ký và ghi rõ họ tên

2. Cách ghi mẫu 05-ĐK-TCT

1. Họ và tên người đăng ký thuế: Viết rõ ràng, viết hoa đầy đủ tên của người đăng ký thuế.

2. Thông tin đại lý thuế: Điền đầy đủ thông tin của đại lý thuế trong trường hợp đại lý thuế ký hợp đồng với người nộp thuế để thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. quản lý thuế.

3. Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân: Ghi rõ ngày tháng năm sinh của cá nhân đăng ký thuế.

4. Giới tính: Đánh dấu vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.

5. Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của người đăng ký thuế.

6. Giấy tờ tùy thân: Ghi đầy đủ thông tin vào giấy tờ của người đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư này.

7. Địa chỉ thường trú: Điền đầy đủ các thông tin về địa chỉ thường trú của cá nhân được ghi trong sổ hộ khẩu hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

8. Địa chỉ hiện tại: Ghi đầy đủ thông tin về địa chỉ hiện tại của cá nhân (chỉ ghi khi địa chỉ này khác với địa chỉ thường trú).

9. Điện thoại liên hệ, email: Nhập số điện thoại, địa chỉ email (nếu có).

10. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: Ghi cơ quan chi trả thu nhập làm việc tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).

11. Nhân viên đại lý thuế: Trường hợp đại lý thuế kê khai thay cho người nộp thuế thì kê khai thông tin này.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại chuyên mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán tại mục mẫu đơn Vui lòng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button