Biểu mẫu

Mẫu 1.10: Đơn xin giải thể quỹ từ thiện

Mẫu 1.10: Đơn đề nghị giải thể quỹ từ thiện ban hành kèm theo Thông tư 4/2020 / TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 93/2019 về quỹ từ thiện. Vui lòng tham khảo trước

1. Đơn xin giải thể quỹ từ thiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

ĐỀ NGHỊ
Giải thể Quỹ…đầu tiên

Thân mến: …2

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 93/2019 / NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Ban quản lý quỹ…đầu tiên… Đã có Nghị quyết về việc giải thể Quỹ.

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ

……………………………………………………………………………………………….

2. Lý do tự giải thể

……………………………………………………………………………………………….

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này bao gồm:

…………………….3…………………… ..

4. Các tài liệu liên quan (nếu có)

Thông tin liên hệ:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………..

Ban quản lý quỹ…đầu tiên… gợi ý …2…. xem xét, quyết định giải thể Quỹ theo quy định của pháp luật.


Người nhận:
– Như trên;
– ………… .;
– Cứu: …..

4…, Ngày… tháng… năm 20…
TM. BAN QUẢN LÝ QUỸ
(Chức danh, chữ ký, con dấu)
Họ và tên

___________________

Ghi chú:

đầu tiên Tên quỹ đề xuất.

2 Tên cơ quan được phép thành lập quỹ.

3 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 93/2019 / NĐ-CP (tại điểm c, “Trưởng Ban Kiểm tra” được xác định là “Trưởng Ban Kiểm soát”).

4 Các trang web.

2. Trình tự, thủ tục tự giải thể quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Căn cứ khoản 3 Điều 41 Nghị định số 93/2019 / NĐ-CP (có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định trình tự, thủ tục tự giải thể quỹ xã hội, quỹ từ thiện như sau:

– Hội đồng quản lý quỹ ra nghị quyết về việc quỹ tự giải thể và gửi 01 bộ hồ sơ xin tự giải thể đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này, bao gồm:

+ Đơn xin giải thể;

+ Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc tự giải thể, trong đó nêu rõ lý do quỹ tự giải thể;

+ Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng ban kiểm tra, Giám đốc và phụ trách kế toán ký;

+ Dự kiến ​​phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ;

+ Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật và thông báo liên tiếp trên 03 số báo trung ương bằng văn bản hoặc báo điện tử đối với các quỹ do Bộ Tài chính quy định. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cấp Giấy phép thành lập, báo viết, báo điện tử của địa phương đối với quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thành lập;

Các tài liệu chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, tài sản của quỹ.

– Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trên thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ mà quỹ giải thể mà không có khiếu nại thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại Điều 18 Điều này. Nghị định xem xét, ra quyết định giải thể, thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

– Quỹ ngừng hoạt động kể từ ngày có quyết định giải thể quỹ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục mẫu đơn Vui lòng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button