Biểu mẫu

Mẫu 1.13: Đơn xin phân phối quỹ từ thiện

<p>Mẫu 1.13: Đơn đề nghị phân phối quỹ từ thiện ban hành kèm theo Thông tư 4/2020 / TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 93/2019 về quỹ từ thiện. Xin vui lòng tham khảo.

1. Đơn xin phân phối quỹ từ thiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

ĐỀ NGHỊ
Chia sẻ Quỹ…đầu tiên… Vào Quỹ…2… Và Tổ chức…3

Thân mến: …4

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019 / NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm

Năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Ban quản lý quỹ…đầu tiên… Đã có Nghị quyết về việc chia Quỹ…đầu tiên… Vào Quỹ…2… Và Tổ chức…3

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ: …………………….

2. Lý do chia Quỹ: …………………………………………………….

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, bao gồm:

…………………… ..5……………………

4. Các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ: …………………………………………………… ..

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….

Ban quản lý quỹ…đầu tiên… gợi ý …4… Xem xét và quyết định cho phép chia Quỹ…đầu tiên… Vào Quỹ…2… Và Tổ chức…3… Và công nhận Điều lệ của Quỹ…2… Và Tổ chức…3… /.


Người nhận:
– Như trên;
– ………… .;
– Cứu: …..

6…, Ngày… tháng… năm 20…
TM. BAN QUẢN LÝ QUỸ
đầu tiên
(Chức danh, chữ ký, con dấu)
Họ và tên

___________________

Ghi chú:

đầu tiên Tên quỹ đề xuất.

2 3 Tên quỹ mới sau khi chia.

4 Tên cơ quan được phép thành lập quỹ.

5 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 93/2019 / NĐ-CP.

6 Các trang web.

2. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Căn cứ Khoản 2 Điều 39 Nghị định 93/2019 / NĐ-CP (có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định về thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ như sau:

– Quỹ thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều này đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này;

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này xem xét, quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

– Quỹ hợp nhất, quỹ hợp nhất, quỹ bị chia chấm dứt tồn tại và hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia quỹ. Quyền và nghĩa vụ của quỹ hợp nhất, quỹ hợp nhất, quỹ bị chia được chuyển sang quỹ mới, quỹ hợp nhất. Trường hợp tách quỹ thì quỹ bị tách và quỹ bị tách (quỹ mới thành lập) thực hiện các quyền và nghĩa vụ phù hợp với mục đích hoạt động của quỹ và phải liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của quỹ trước khi tách.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục mẫu đơn Vui lòng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page