Biểu mẫu

Mẫu 1.14: Đơn xin hợp nhất quỹ từ thiện

Mẫu 1.14: Đơn đề nghị hợp nhất quỹ từ thiện ban hành kèm theo Thông tư 4/2020 / TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 93/2019 về quỹ từ thiện. Xin vui lòng tham khảo.

1. Đơn xin hợp nhất quỹ từ thiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

ĐỀ NGHỊ

Hợp nhất quỹ…đầu tiên… Và Tổ chức…2… Vào Quỹ…3

Thân mến: …4

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 93/2019 / NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Ban quản lý quỹ…đầu tiên… Và Tổ chức…2… Đã có Nghị quyết về việc hợp nhất hai Quỹ thành Quỹ…3

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ hợp nhất

……………………………………………………………………………………………….

2. Lý do hợp nhất Quỹ: …………………………………………………….

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, bao gồm:

……………………………………………………5……………………

4. Các tài liệu liên quan (nếu có).

Thông tin khi cần liên hệ: …………………………………………………… ..

Họ và tên: ……………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………….

Chúng tôi khuyên bạn nên…4… Xem xét và quyết định cho phép hợp nhất Quỹ…đầu tiên và Tổ chức…2… Vào Quỹ…3… Và công nhận Điều lệ của Quỹ…3… /.

Người nhận:

– Như trên;
– ………… .;
– Cứu: …..

TM. Ban quản lý QUỸ…đầu tiên
(Chức danh, chữ ký, con dấu)
Họ và tên

6…, Ngày… tháng… năm 20…
TM. Ban quản lý QUỸ…2
(Chức danh, chữ ký, con dấu)
Họ và tên

___________________

Ghi chú:

đầu tiên 2 Các quỹ đề nghị hợp nhất.

3 Tên quỹ mới sau khi hợp nhất.

4 Tên cơ quan được phép thành lập quỹ.

5 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 93/2019 / NĐ-CP.

6 Các trang web.

2. Hồ sơ hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Căn cứ khoản 3 Điều 39 Nghị định số 93/2019 / NĐ-CP (có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định về hồ sơ hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ xã hội, quỹ từ thiện, bao gồm:

– Đơn xin hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ;

– Dự thảo điều lệ quỹ;

– Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; văn bản đồng ý của người sáng lập hoặc người đại diện theo pháp luật của người sáng lập (nếu có);

– Dự kiến ​​nhân sự của Hội đồng quản lý Quỹ;

– Phương án xử lý tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục mẫu đơn Vui lòng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button