Biểu mẫu

Mẫu 15 / BB-BKD: Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đăng ký

<p>Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế là mẫu ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Xin vui lòng tham khảo.

1. Mẫu 15 / BB-BKD: Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký

Mẫu số: 15 / BB-BKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________

BẢN BÁO CÁO

Xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký

______________

Vào giờ, ngày, tháng, năm

Thành phần bao gồm:

– Đại diện chính quyền địa phương (ghi rõ họ tên, chức vụ của các cán bộ tham gia):

+ Ông (bà): …………………….

+ Ông (bà): ……………………

– Đại diện cơ quan thuế (ghi rõ tên, chức vụ của cán bộ tham gia):

+ Ông (bà): ……………………

+ Ông (bà): ……………………

Lập biên bản xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đăng ký của người nộp thuế như sau:

– Tên người nộp thuế; Mã số thuế:

– Quyết định thành lập hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Số… .., cấp ngày… tháng…… .. cơ quan cấp …… ..

– Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế:

Chức vụ …; CMND / CCCD / Hộ chiếu số:… ..; ngày cấp… Cơ quan cấp:….

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế cấp ngày…. cơ quan cấp ……… ..

Địa chỉ đăng ký:

Tại thời điểm xác minh tình trạng kinh doanh của người nộp thuế tại địa chỉ đăng ký (số nhà…., Đường / xóm / ấp / bản ……. Phường / xã / thị trấn, tỉnh, thành phố… ..), Tổ công tác ghi nhận kết quả xác minh thực tế như sau: (ghi kết quả xác minh)

Đại diện cơ quan thuế

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nộp thuế cam kết hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký (đầu tiên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

Đại diện cơ quan (2)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận các nội dung
Nội dung được nêu trong biên bản này là đúng thực tế(2)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đại diện cơ quan (2)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký: Người nộp thuế phải ký xác nhận vào Biên bản và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế và yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của Luật thuế. pháp luật.

(2) Trường hợp người nộp thuế không kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký: Cơ quan chính quyền địa phương xác nhận kết quả xác minh vào biên bản để cơ quan thuế có căn cứ xử lý tiếp theo quy định.

2. Các trường hợp cần xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đăng ký của người nộp thuế

Cụ thể, các trường hợp phải xác minh như sau: Thứ nhất, người nộp thuế không nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định. Thứ hai, người nộp thuế không nhận được văn bản của cơ quan thuế gửi qua đường bưu điện (văn bản do cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua đường bưu điện nhưng bị bưu điện trả lại do không có người nhận hoặc do không có địa chỉ). Thứ ba, cơ quan thuế nhận được thông tin bằng văn bản của tổ chức, cá nhân về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thứ tư, người nộp thuế đã làm thủ tục chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi đi nhưng quá thời hạn quy định không đến làm thủ tục tại cơ quan thuế nơi chuyển đến theo quy định tại Thông tư số 95/2016 / TT-BTC. Bộ phận đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến căn cứ vào hồ sơ chuyển địa điểm của cơ quan thuế chuyển đi và thời hạn quy định để đề nghị giải quyết chuyển đi. làm thủ tục đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Thứ năm, người nộp thuế không có ý kiến ​​phản hồi, không chấp hành các văn bản của cơ quan thuế. Thứ sáu, các trường hợp khác (nếu phải xác minh).

Cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế lưu ý, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, biển hiệu doanh nghiệp phải được viết hoặc đóng tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp theo các nội dung bắt buộc như: cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); Tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Địa chỉ, số điện thoại.

Biển hiệu chỉ được viết, đặt gần cổng, mặt tiền trụ sở, nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết và đặt một biển hiệu ở cổng; Tại trụ sở chính, địa điểm kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ được ghi và đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại chuyên mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán tại mục mẫu đơn Vui lòng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page