Biểu mẫu

Mẫu 22-MST: Thông báo mã số thuế của người phụ thuộc được ủy quyền đăng ký thuế với cơ quan chi trả thu nhập

<p>Mẫu 22-MST: Thông báo mã số thuế của người phụ thuộc được ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế trước bạ. Xin vui lòng tham khảo.

1. Mã số thuế của người phụ thuộc được ủy quyền đăng ký thuế với cơ quan chi trả thu nhập là gì?

Thông báo mã số thuế người phụ thuộc ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập là biểu mẫu dùng để thông báo mã số thuế người phụ thuộc của cá nhân theo hồ sơ đăng ký thuế.

2. Mẫu 22-MST: Thông báo mã số thuế của người phụ thuộc được ủy quyền đăng ký thuế với cơ quan chi trả thu nhập

Số mô hình: 22-MST

(Ban hành kèm theo Thông báo) riêng Số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

Tổng cục thuế / Cục thuế:…

CỤC THUẾ / CỤC THUẾ:…

___________

Số: / TB-CT (CCT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_______________________

…., ngày tháng năm …

THÔNG BÁO

Mã số thuế của người phụ thuộc ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập

___________________

Cơ quan thuế thông báo mã số thuế người phụ thuộc của cá nhân theo hồ sơ đăng ký thuế ngày… /… /… của cơ quan thuế. đến cơ quan thuế như sau:

STT

Tên

sự phụ thuộc

Loại tài liệu

Số lượng giấy tờ

Phạm vi ngày

Cấp bởi

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ hiện tại

Mã số thuế của người phụ thuộc

Ngày cấp mã số thuế

đầu tiên

2

3

….

Lời yêu cầu thông báo mã số thuế cho từng cá nhân đã đăng ký người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập theo danh sách nêu trên. Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế của người phụ thuộc theo quy định kể từ ngày cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Người nhận:

;

-…;

– Lưu VT, KK & KTT.

THẨM QUYỀN VÀ VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI KÝ (mười)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc người được ủy quyền theo quy định

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại chuyên mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán tại mục mẫu đơn Vui lòng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page