Mẫu Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát đảng và phương hướng nhiệm vụ năm mới

anhdungseo xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 6 tháng (hoặc năm) và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng của Đảng ủy. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Tải mẫu

ĐẢNG BỘ……..

ĐẢNG ỦY ……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số – BC/ĐU ….., ngày …… tháng …. năm

BÁO CÁO
Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
6 tháng… (hoặc năm …) và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng… (hoặc năm …)

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

(Tình hình đơn vị, tổ chức đảng; những thuận lợi, khó khăn triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát)

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy:

– Số tổ chức đảng được kiểm tra: ………………………….

Nội dung …………………

Kết quả: ………………….

– Số đảng viên được kiểm tra: …………………….

Nội dung …………………

Kết quả: ………………….

– Số tổ chức đảng được giám sát: ………………………….

Nội dung …………………

Kết quả: ………………….

– Số đảng viên được giám sát: …………………….

Nội dung …………………

Kết quả: ………………….

2. Công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy:

2.1. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm:

– Tổng số được kiểm tra: …..

– Đối tượng được kiểm tra: Chi bộ: ….. Chi uỷ …..

Kết luận có vi phạm: ………………. trong đó phải xử và đề nghị xử lý: …………….

Đã xử lý: …………..Hình thức xử lý: Khiển trách: ………….. Cảnh cáo: …………….

Tóm tắt lỗi phạm:

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

2.2. Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm:

– Tổng số đảng viên được kiểm tra: …..

– Đối tượng được kiểm tra:

+ Đảng uỷ viên: …………………….. Chi uỷ viên ……………………………

+ Đảng viên là cán bộ thuộc diện quản lý của cấp uỷ cơ sở:………………..

+Đảng viên không giữ chức vụ: …………..

Kết luận:

– Có vi phạm: …………….. (%) số phải xử lý hoặc đề nghị xử lý: …………………

– Đã xử lý: …………..Hình thức xử lý: Khiển trách: ………….. Cảnh cáo: ……….

Tóm tắt lỗi phạm:………………………………………………………………….

(Chú ý: UBKT Đảng uỷ cơ sở hàng năm nên kiểm tra 1 tổ chức đảng trực thuộc và từ 1-2 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm).

2.3. Giám sát đảng viên và tổ chức đảng:

* Giám sát thường xuyên theo chương trình và thông qua công tác quản lý đảng viên hàng năm:

– Tổng số tổ chức đảng được giám sát: …………………………………………………….

– Tổng số đảng viên được giám sát: ………… ………………………………………………

– Đánh giá kết quả giám sát: …………………… ………………………………………………

* Giám sát theo chuyên đề:

– Đối với tổ chức đảng:

+ Tổng số được giám sát: ………………………. ………………………………………………

+ Nội dung giám sát: ………………………………. …………………………………………….

+ Đánh giá kết quả giám sát: …………………… ……………………………………………..

– Đối với đảng viên:

+ Tổng số được giám sát: ………………………. ………………………………………………

+ Nội dung giám sát: ……………………………… ……………………………………………..

+ Đánh giá kết quả giám sát: ………………….. ………………………………………………

2.4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật trong Đảng:

* Hồ sơ đề nghị cấp ủy cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật:

– Tổng số đảng viên: …………………………………….

– Tổng số tổ chức đảng cấp dưới: …………………

* Thi hành kỷ luật đảng viên:

– Số đảng viên bị thi hành kỷ luật: …………………………………

– Đối tượng bị thi hành kỷ luật: Đảng uỷ viên cơ sở:….., Chi uỷ viên: ……., Đảng ủy viên bộ phận:….., đảng viên thuộc diện cấp trên quản lý nhưng không phải cấp uỷ viên cùng cấp: ……, đảng viên không giữ chức vụ: ……….

– Hình thức kỷ luật: Khiển trách: ………., Cảnh cáo: …….., Cách chức: …………,

– Thẩm quyền thi hành kỷ luật:

Đảng uỷ cơ sở: ……………………………………………………………

Chi bộ: ………………………………………………………..

Tóm tắt lỗi phạm bị thi hành kỷ luật:………………………………………………

* Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật tổ chức đảng:

– Số tổ chức bị thi hành kỷ luật: …………………………………

– Đối tượng bị thi hành kỷ luật: Đảng uỷ bộ phận:…….., Ban thường vụ:…………

Chi bộ: ………………, Chi uỷ: ………………………..

– Hình thức kỷ luật: Khiển trách: ………., Cảnh cáo: ……..,

Tóm tắt lỗi phạm bị thi hành kỷ luật:………………………………………………………….

2.5. Giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại về kỷ luật Đảng:

* Giải quyết tố cáo đảng viên:

– Tổng số đơn nhận được: ………

Trong đó: Đơn do cấp trên chuyển đến: …………, đơn nhận trực tiếp: …………….

– Phân loại đơn: Đơn có ký tên: ….., đơn không ký tên: ….., đơn mạo danh: …..

– Đối tượng bị tố cáo: Đảng uỷ viên: ….., Chi uỷ viên: …….., Cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý nhưng không phải cấp uỷ viên cùng cấp: …., Đảng viên không giữ chức vụ: ……………………..

– Số đơn phải giải quyết: ………

– Số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, đã chuyển cấp thẩm quyền giải quyết: ……………………………………………………………….

Tóm tắt nội dung tố cáo:………………………… ………………………………………..

Kết quả giải quyết:………………………………… ……………………………………….

* Giải quyết tố cáo Tổ chức Đảng:

– Tổng số đơn nhận được: ………, Số đơn phải giải quyết: ……………………………

Trong đó: Đơn do cấp trên chuyển đến: …………, đơn nhận trực tiếp: …………….

– Phân loại đơn: Đơn có ký tên: ….., đơn không ký tên: ….., đơn mạo danh: …..

– Đối tượng bị tố cáo: Chi bộ: ………, Chi uỷ: ……

Tóm tắt nội dung tố cáo:………………………… ……………………………………

Kết quả giải quyết:………………………………… …………………………….

* Giải quyết khiếu nại kỷ luật:

– Tổng số đơn nhận được: …Trong đó: Đơn do cấp trên chuyển đến: …, đơn nhận trực tiếp: ……………., Số đơn phải giải quyết: ………

Tóm tắt nội dung khiếu nại:………. Kết quả giải quyết:…………………..

2.6. Kiểm tra tài chính:……………………………………………………..

III/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG…. (HOẶC NĂM….):

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

IV/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Nơi nhận:

– UBKT Đảng uỷ khối Doanh nghiệp;

– Đảng uỷ …………………………;

– Lưu.

T/M ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

Chú ý: Báo cáo này đề nghị UBKT cơ sở gửi về UBKT Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh trước ngày 17 của tháng cuối quý.

Tải mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button