Biểu mẫu

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

<p >Bạn muốn được tham dự kì thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết viết đơn xin đăng ký dự thi như thế nào, nội dung trong đơn ra sao? Sau đây Wiki ADS sẽ giới thiệu đến các bạn mãu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải bài viết tại đây.

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Từ …………….. (hạng III) lên ………….. chính (hạng II)

Kính gửi: …………………………………

Đồng kính gửi:…………………………………. ………………………………………………………………

Tên tôi là:……………………………………………………………. Nam (nữ): ……………….

Ngày tháng năm sinh: ………………………. ………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ……………………………….. ………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………. ………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………. ………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn cao nhất:………….. ………………………………………………………………

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế:……………………………………….

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay……………………… mã số: …………..

Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay:…………………

Hệ số lương hiện hưởng: …………………ngày tháng năm xếp: …./…../………..

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ……………(hạng III) lên ………………. chính (hạng II) tại Công văn số ………. ngày…..của …………………. và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá ……………………………

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

Tôi làm đơn này kính đề nghị …………….. xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ …………. (hạng III) lên ……………. chính (hạng II).

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

1…………………………………………….

2…………………………………………….

3…………………………………………….

4…………………………………………….

5…………………………………………….

6…………………………………………….

………. , ngày .… tháng …. năm ….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I

Mẫu 1b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Từ ……………. chính (hạng II) lên ……………….cao cấp (hạng I)

Kính gửi: .…………………………………………………………………………………….

Đồng kính gửi:…………………………………. …………………………………………..

Tên tôi là:…………………………………………………………………….. Nam (nữ): ……….

Ngày tháng năm sinh: . …………………….. …………………………………………………..

Nơi ở hiện nay: . ……………………………… ……………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………….. ……………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………. …………………………………………………..

Trình độ chuyên môn cao nhất:…………… ………………………………………………….

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế: ……………………………………….

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ………………….mã số:…………………

Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ………………..

Hệ số lương hiện hưởng:…………………. ngày tháng năm xếp: …./…../………..

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ………..chính (hạng II) lên …….. cao cấp (hạng I) tại Công văn số …….. ngày …………. của ……………………. và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá ……………………………

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

Tôi làm đơn này kính đề nghị …………….. xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ …………chính (hạng II) lên ………….. cao cấp (hạng I).

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

1. ……………………………………………..

2……………………………………………….

3……………………………………………….

4……………………………………………….

5……………………………………………….

…………. , ngày .… tháng …. năm ….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn muốn được tham dự kì thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết viết đơn xin đăng ký dự thi như thế nào, nội dung trong đơn ra sao? Sau đây Wiki ADS sẽ giới thiệu đến các bạn mãu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải bài viết tại đây.

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Từ …………….. (hạng III) lên ………….. chính (hạng II)

Kính gửi: …………………………………

Đồng kính gửi:…………………………………. ………………………………………………………………

Tên tôi là:……………………………………………………………. Nam (nữ): ……………….

Ngày tháng năm sinh: ………………………. ………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ……………………………….. ………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………. ………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………. ………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn cao nhất:………….. ………………………………………………………………

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế:……………………………………….

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay……………………… mã số: …………..

Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay:…………………

Hệ số lương hiện hưởng: …………………ngày tháng năm xếp: …./…../………..

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ……………(hạng III) lên ………………. chính (hạng II) tại Công văn số ………. ngày…..của …………………. và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá ……………………………

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

Tôi làm đơn này kính đề nghị …………….. xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ …………. (hạng III) lên ……………. chính (hạng II).

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

1…………………………………………….

2…………………………………………….

3…………………………………………….

4…………………………………………….

5…………………………………………….

6…………………………………………….

………. , ngày .… tháng …. năm ….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I

Mẫu 1b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Từ ……………. chính (hạng II) lên ……………….cao cấp (hạng I)

Kính gửi: .…………………………………………………………………………………….

Đồng kính gửi:…………………………………. …………………………………………..

Tên tôi là:…………………………………………………………………….. Nam (nữ): ……….

Ngày tháng năm sinh: . …………………….. …………………………………………………..

Nơi ở hiện nay: . ……………………………… ……………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………….. ……………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………. …………………………………………………..

Trình độ chuyên môn cao nhất:…………… ………………………………………………….

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế: ……………………………………….

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ………………….mã số:…………………

Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ………………..

Hệ số lương hiện hưởng:…………………. ngày tháng năm xếp: …./…../………..

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ………..chính (hạng II) lên …….. cao cấp (hạng I) tại Công văn số …….. ngày …………. của ……………………. và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá ……………………………

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

Tôi làm đơn này kính đề nghị …………….. xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ …………chính (hạng II) lên ………….. cao cấp (hạng I).

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

1. ……………………………………………..

2……………………………………………….

3……………………………………………….

4……………………………………………….

5……………………………………………….

…………. , ngày .… tháng …. năm ….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page