Wiki

Mẫu thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng dự kiến

<p style=”text-align:justify”>Mẫu thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng dự kiến là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc số tiền dịch vụ môi trường rừng dự kiến. Mẫu được ban hành theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu tổng hợp nộp tiền dịch vụ môi trường rừng
  • Mẫu bản kê nộp tiền dịch vụ môi trường rừng

1. Thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng dự kiến

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …./TB-VNFF-BĐH
V/v thông báo số tiền DVMTR dự kiến điều phối cho năm …….

Hà Nội, ngày……. tháng…… năm 20…

Kính gửi: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh……………..

Căn cứ:………………………………………………………………………………….

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm……….. dự kiến điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh như sau:

TT

Bên sử dụng DVMTR

Diện tích rừng cung ứng DVMTR (ha)

Số tiền chi trả cho 01 ha rừng (đồng/ha)

Số tiền điều phối (đồng)

Ghi chú

[1] [2] [3] [4] [5=3*4] [6]

I

Cơ sở sản xuất thủy điện

…………………………

II

Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch

…………………………

III

…………………………

Tổng cộng

Số tiền (bằng chữ: ……………………………………………………………………)

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………
– Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)

2. Cách xác định số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng

a) Xác định số tiền chi trả cho 01 ha rừng từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:

Mẫu thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng dự kiến

Trường hợp có thiên tai, khô hạn và trường hợp mức chi trả cho 01 ha rừng thấp hơn năm trước liền kề, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ sung từ nguồn kinh phí dự phòng.

Đối với diện tích rừng có mức chi trả dịch vụ môi trường rừng lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng, tùy theo đối tượng trên cùng địa bàn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức điều tiết phù hợp.

b) Xác định số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rng từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:

Số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng (đồng)

=

Số tiền chi trả cho 01 ha rừng (đồng/ha)

x

Tổng diện tích rừng đã quy đổi theo hệ số K (ha)

(5)

c) Xác định tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng từ nhiều bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:

Tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng (đồng)

=

Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ 1 (đồng)

+

Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ 2 (đồng)

+ … +

Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ n (đồng)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng dự kiến là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc số tiền dịch vụ môi trường rừng dự kiến. Mẫu được ban hành theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu tổng hợp nộp tiền dịch vụ môi trường rừng
  • Mẫu bản kê nộp tiền dịch vụ môi trường rừng

1. Thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng dự kiến

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …./TB-VNFF-BĐH
V/v thông báo số tiền DVMTR dự kiến điều phối cho năm …….

Hà Nội, ngày……. tháng…… năm 20…

Kính gửi: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh……………..

Căn cứ:………………………………………………………………………………….

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm……….. dự kiến điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh như sau:

TT

Bên sử dụng DVMTR

Diện tích rừng cung ứng DVMTR (ha)

Số tiền chi trả cho 01 ha rừng (đồng/ha)

Số tiền điều phối (đồng)

Ghi chú

[1] [2] [3] [4] [5=3*4] [6]

I

Cơ sở sản xuất thủy điện

…………………………

II

Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch

…………………………

III

…………………………

Tổng cộng

Số tiền (bằng chữ: ……………………………………………………………………)

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………
– Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)

2. Cách xác định số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng

a) Xác định số tiền chi trả cho 01 ha rừng từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:

Mẫu thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng dự kiến

Trường hợp có thiên tai, khô hạn và trường hợp mức chi trả cho 01 ha rừng thấp hơn năm trước liền kề, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ sung từ nguồn kinh phí dự phòng.

Đối với diện tích rừng có mức chi trả dịch vụ môi trường rừng lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng, tùy theo đối tượng trên cùng địa bàn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức điều tiết phù hợp.

b) Xác định số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rng từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:

Số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng (đồng)

=

Số tiền chi trả cho 01 ha rừng (đồng/ha)

x

Tổng diện tích rừng đã quy đổi theo hệ số K (ha)

(5)

c) Xác định tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng từ nhiều bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:

Tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng (đồng)

=

Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ 1 (đồng)

+

Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ 2 (đồng)

+ … +

Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ n (đồng)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page