102 Biểu MẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Mẫu số: 18/MGT-TNCN
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2008/TT-BTC
ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân


Kính gửi: ……………………………………………..…………………………………………………………….

………, ngày ……… tháng…… năm……

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button