Pháp Luật

Nghị định 147/2020 / NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư và phát triển địa phương

Nghị định số 147/2020 / NĐ-CP

Nghị định 147/2020 / NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định 147/2020 / NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Theo đó, điều kiện thành lập mới Quỹ đầu tư phát triển địa phương gồm: Có vốn điều lệ thực có tại thời điểm thành lập không dưới 300 tỷ đồng; Có đề án thành lập quỹ đầu tư phát triển địa phương được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; Có dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phù hợp với quy định.

Ngoài ra, Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương có tối đa 05 người, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Quỹ được giải ngân các khoản đầu tư theo hình thức hợp đồng và thực hiện các dự án đầu tư đến 50% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm giải ngân vốn đầu tư.

Ngoài ra, Quỹ đầu tư phát triển địa phương quyết định thời hạn cho vay đối với từng dự án trên cơ sở kết quả thẩm định, khả năng thu hồi vốn của dự án, khả năng trả nợ của chủ đầu tư. 15 năm. Quỹ đầu tư phát triển địa phương quyết định cho vay dự án có giá trị không quá 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất tại thời điểm quyết định cho vay.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2021.

Nghị định này hủy bỏ hiệu lực của Nghị định 138/2007 / NĐ-CP và Nghị định 37/2013 / NĐ-CP.

Văn bản pháp luật trong lĩnh vực Cơ cấu tổ chức này do Wiki ADS VN cập nhật và phát hành, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button