Wiki

Phần bù

Trong lý thuyết tập hợp và các ngành khác của toán học, có hai loại phần bù được định nghĩa, phần bù tương đốiphần bù tuyệt đối.

Related Articles

Phần bù tương đối


Cho AB là các tập hợp, khi đó phần bù tương đối của A trong B, hay còn gọi là hiệu tập hợp của BA, là tập gồm tất cả các phần tử nằm trong B, nhưng không nằm trong A.

Phần bù tương đối của A trong B:
B

A
 
 
 
=
 
 
 

A

cB


{displaystyle B-A~~~=~~~A^{c}cap B}

Phần bù Phần bù của A trong U:

A

c


 
 
 
=
 
 
 
U

A


{displaystyle A^{c}~~~=~~~U-A}

Cho một tập UA là tập con của U. Khi đó phần bù của A trong U được gọi là phần bù tuyệt đối (hay đơn giản là phần bù) của A, ký hiệu là AC (hoặc đôi khi A′), nghĩa là:

AC  = U − A.

Xem thêm


  • Lý thuyết tập hợp

Check Also
Close
Back to top button