Biểu mẫu

Phiếu đặt cọc mua bán nhà

Giấy đặt cọc mua bán nhà đất được sử dụng khi bên mua và bên bán thỏa thuận hợp đồng mua bán nhà ở và bên mua thanh toán tiền đặt cọc cho bên bán. Bạn có thể sử dụng Giấy đặt cọc mua bán nhà đất làm giấy tờ đặt cọc mua nhà, hợp đồng đặt cọc mua nhà chung cư hoặc đặt cọc mua nhà trong trường hợp muốn mua bán nhà đất. Mời các bạn tải về và tham khảo tại đây.

 • Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
 • Hợp đồng đặt cọc mua bán bất động sản
 • Mẫu biên nhận đặt cọc

đầu tiên. Đặt cọc là gì?

Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Dân sự hiện hành, đặt cọc là việc bên đặt cọc giao cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc trong thời hạn nhất định để bảo đảm cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng.

Theo đó, tài sản đặt cọc bao gồm:

– Tiền bạc

– Kim loại quý

– Đá quý

– Các vật dụng có giá trị khác

2. Mẫu đặt cọc mua bán nhà đất số 1

Giấy đặt cọc mua bán nhà đất – Hợp đồng mua bán nhà đất được chúng tôi cập nhật chi tiết và cụ thể dưới đây để các bạn tham khảo và nghiên cứu được rõ ràng và chi tiết. Nhấp vào đây nếu bạn muốn xem một biên lai mẫu cho một khoản trả trước cho một ngôi nhà.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———— *** ————

GIẤY ĐẶT CHỖ MUA BÁN NHÀ

Hôm nay, ngày… tháng… ……, tại số …………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (ĐÃ NỘP BÊN A)

Bà: ………………………………………………………………………………………………………… ..

Số CMND …………………… tại …………………… ..

Và ông: ……………………………………………………………………………………………………

Số CMND …………………… .tại ………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

Đồng sở hữu nhà số: …………………………………………………….

Bà …… đã ủy quyền đầy đủ cho ông ……. (Có Giấy ủy quyền kèm theo) bán căn nhà số …….

………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI MUA (ĐÃ NỘP BÊN B)

Ông bà:…………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số …………. Tại ………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………… ..

Sau khi bàn bạc, hai bên đi đến thống nhất các điều khoản sau:

Điều 1: Bên B thanh toán cho Bên A số tiền là: ………….

Điều 2: Khi hợp đồng mua bán nhà được thực hiện, số tiền trên sẽ được trừ vào nghĩa vụ thanh toán của Bên B. Nếu bên B từ chối thực hiện hợp đồng mua bán nhà thì số tiền trên sẽ thuộc về bên A. Nếu bên A từ chối thực hiện hợp đồng mua bán nhà thì bên A phải trả lại số tiền trên cho bên A. còn phải thanh toán cho Bên B số tiền là: ………… ..

Điều 3: Hai bên cùng nhau đọc phần trên, hiểu đầy đủ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

QUA MỘT BÊN B MẶT
NHÂN CHỨNG 1 NHÂN CHỨNG 2

3. Mẫu đặt cọc mua bán nhà đất số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——– *** ———–

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
(Rev / v Mua bán nhà đất)

Hôm nay, ngày… tháng… năm 20…. trong ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

I. Bên ký gửi (sau đây gọi là Bên A):

Ông bà): …………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân: …………………… cấp ngày …………. trong ……………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………….

II. Người nhận tiền gửi (sau đây gọi là Bên B):

Họ và tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………… ..

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân: …………………… .cấp ngày ……………… tại …………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………… ..

………………………………………………………………………………………………

Các thành viên trong hộ gia đình bên bán (bên B):

Ông bà): …………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………… cấp ngày …………………… tại …………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………….

Ông bà): …………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………… cấp ngày …………………… .. tại …………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

III. Với các nhân chứng:

1. Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân: …………………… cấp ngày ……………………. trong ……………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………… ..

2. Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………… ..

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân: ……………………. cấp ngày …………………… tại …………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

IV. Hai bên thống nhất ký hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐÃ THANH TOÁN

Bên A đặt cọc cho Bên B bằng tiền mặt với số tiền là: …………………… ..

Chữ: ………………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 2: THỜI HẠN NỘP TIỀN

Kỳ hạn gửi là: …………., Kể từ ngày ………… .. tháng …………. năm………

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH CÀI ĐẶT

1. Bằng việc đặt cọc này, Bên A cam kết mua lại lô đất của Bên B tại …………………….

Bên B nhận tiền đặt cọc và cam kết bán mảnh đất thuộc sở hữu hợp pháp, không có tranh chấp liên quan đến mảnh đất mà bên B giao cho bên A tại: …………………… ………… .. với diện tích là ………… .m2

Giá bán là ………………………………………………………………………………………………

2. Trong thời gian đặt cọc, Bên B cam kết làm các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên A, Bên A cam kết thanh toán …………………… ………… .. khi hai bên ký kết hợp đồng mua bán đất tại Văn phòng công chứng nhà nước …………. sẽ được bên A thanh toán khi bên B bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. sử dụng đất đai. Bên B cam kết bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày Bên A và Bên B ký hợp đồng mua bán tại phòng công chứng nhà nước. Bên B có nghĩa vụ nộp các khoản thuế phát sinh trong quá trình giao dịch theo quy định của pháp luật (đối với thuế đất, thuế chuyển nhượng Bên B sẽ là người nộp mà Bên A không phải chịu bất kỳ khoản phí nào). ).

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau:

 • Giao số tiền đặt cọc cho Bên B theo thỏa thuận ngay khi ký hợp đồng đặt cọc;
 • Giao kết, thực hiện nghĩa vụ dân sự theo thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu bên A từ chối giao kết hợp đồng hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì bên A bị mất số tiền đặt cọc;

2. Bên A có các quyền sau đây:

 • Nhận lại tiền đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo thỏa thuận tại Điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được). ;
 • Nhận lại số tiền đặt cọc và số tiền tương đương với số tiền đặt cọc trong trường hợp Bên B từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo thỏa thuận tại Điều 3 (mục đích đặt cọc không đạt được);

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BÊN

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

 • Trả lại số tiền đặt cọc cho Bên A hoặc khấu trừ để thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo thỏa thuận tại Điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được);
 • Trả lại số tiền đặt cọc và số tiền bằng số tiền đặt cọc cho Bên A trong trường hợp Bên B từ chối giao kết, thực hiện nghĩa vụ dân sự theo thỏa thuận tại Điều 3 (không đạt được mục đích đặt cọc);
 • Bên B có nghĩa vụ thu dọn mặt bằng khi giao đất để trả lại đất ở cho bên A.

2. Bên B có các quyền sau đây:

Sở hữu số tiền đặt cọc nếu bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 (không đạt được mục đích đặt cọc).

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích của nhau; nếu phần đất trên nằm trong khu quy hoạch không mua bán được thì bên B phải trả lại 100% số tiền bên A đã giao cho bên B. Trường hợp không giải quyết được thì bên B có quyền khởi kiện yêu cầu. Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp sẽ được phân xử theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 7: ĐẢM BẢO CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết sau:

 • Việc tham gia Thỏa thuận này là hoàn toàn tự nguyện, không có sự lừa dối hoặc ép buộc.
 • Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 • Bên B đã nhận đủ số tiền đặt cọc nêu tại Điều 1 từ Bên A

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên thừa nhận đã hiểu đầy đủ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự chứng kiến ​​của người chứng kiến.

3. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày: ………………………………………………………………………………………………

Hợp đồng đặt cọc gồm 03 trang được chia thành bốn bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai bản.

…………., Ngày… tháng… ..năm 20….
Qua một bên
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bên B
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Cách viết giấy đặt cọc mua bán nhà.

Mục “Bên đặt cọc”: Người đặt cọc hoặc sau này sẽ là người mua nhà. Phần này phải ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về họ, tên, năm sinh; số định danh (hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) kèm theo nơi cấp và cơ quan cấp, hộ khẩu thường trú.

Mục “Người nhận tiền gửi”: Bên nhận đặt cọc sẽ là bên bán nhà, đất trong Hợp đồng mua bán bất động sản. Tương tự với việc đặt cọc, người đặt cọc cũng phải ghi rõ thông tin về họ tên, năm sinh, chứng minh nhân dân (hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu): Số, ngày cấp, cơ quan cấp… và hộ khẩu thường trú.

Phần “số tiền”: Đây là mục quan trọng nhất của Giấy chuyển tiền. Vì vậy, cần ghi rõ số tiền gửi bằng số và bằng chữ.

Ví dụ: Số tiền 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

Ngoài ra, nó cũng cần nêu rõ khoản tiền này nên được xử lý như thế nào.

Ví dụ: Khoản tiền này sẽ được trừ vào tiền mua bán nhà đất sau khi hai bên thực hiện việc chuyển nhượng nhà đất theo quy định.

Mục “Lý do đặt cọc”: Vì đây là biên nhận đặt cọc mua bán nhà đất nên lý do đặt cọc sẽ là nhận chuyển nhượng nhà vào ngày ….. Trong phần này có thể nêu sơ qua thông tin về bất động sản mà hai bên dự kiến ​​tham gia. định mua bán.

Mục “Thời hạn gửi tiền””: Ghi rõ khoảng thời gian gửi tiền là bao nhiêu ngày, tháng, năm và bao gồm thời gian bắt đầu gửi tiền cho đến khi khoản tiền gửi kết thúc.

Ví dụ: 05 ngày từ 24/04/2019 đến 29/04/2019.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục xây dựng bất động sản trong mục mẫu đơn Vui lòng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button