Biểu mẫu

Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh – Phụ lục III-3

Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh – Phụ lục III-3 là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh

Ph lc III-3

(Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đu tư)

TÊN HỘ KINH DOANH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………

….., ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO

Thay đổi chủ hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: …………………………………………………..

Cấp lần đầu ngày: …/…/…… tại: ……………………………………………………………….

Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại: ………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ……………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có): …………………………………….

Email (nếu có): ……………………………… Website (nếu có): ……………………………….

Đăng ký thay đổi chủ hộ kinh doanh với các nội dung sau:

Thay đổi chủ hộ kinh doanh do (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành viên hộ gia đình ủy quyền cho người khác là chủ hộ kinh doanh □

Tặng cho hộ kinh doanh □

Bán hộ kinh doanh □

Thừa kế hộ kinh doanh □

1.Người tặng cho/Người bán/Ngườichết/Ch h kinh doanh trước khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………….……………………… Giớí tính: …………………

Sinh ngày: …/ …/ …… Dân tộc: ……………………… Quốc tịch: …………….………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ): ……………….

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ….………………………………………………………………

Ngày cấp: …./…./…. Nơi cấp: ………… Ngày hết hạn (nếu có): …/ …/ …

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………..………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………..……………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ………………………… Email (nếu có): ………………………………….

2. Người được tặng cho/Người mua/Người tha kế/Chủ hộ kinh doanh sau khithay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………….……………………… Giớí tính: …………………

Sinh ngày: …/ …/ …… Dân tộc: ……………………… Quốc tịch: …………….………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ): ……………….

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ….………………………………………………………………

Ngày cấp: …./…./…. Nơi cấp: ………… Ngày hết hạn (nếu có): …/ …/ …

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………..………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………..……………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ………………………… Email (nếu có): ………………………………….

Chúng tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO/NGƯỜI MUA/ NGƯỜI THỪA KẾ/CHỦ HỘ KINH DOANH SAU KHI THAY ĐỔI
(Ký và ghi họ tên)1

CHỦ HỘ KINH DOANH TRƯỚC
KHI THAY ĐỔI
(Ký và ghi họ tên)2

___________________

1 Người được tặng cho/Người mua/Chủ hộ kinh doanh sau khi thay đổi ký trực tiếp vào phần này.

2 Không có phần này trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế. Trong các trường hợp khác, chủ hộ kinh doanh trước khi thay đổi ký trực tiếp vào phần này.

2. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh

Trên thực tế, hoạt động thay đổi người dại diện của hộ kinh doanh được thực hiện theo các trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Đối với hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân hoặc một hộ gia đình thành lập:

Đối với hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân hoặc một hộ gia đình thành lập, khi thực hiện việc thay đổi người đại diện cho các thành viên còn lại trong hộ. Chủ hộ nộp một bộ hồ sơ về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, bao gồm:

 • Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Giấy ĐKKD cũ

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy Chứng nhận ĐKKD mới cho hộ kinh doanh.

 • Trường hợp 2: Đối với hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ hộ.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với hộ kinh doanh cá thể do cá nhân làm chủ hộ được quy định như sau:

Bước 1: Chủ hộ thực hiện việc chấm dứt đăng ký kinh doanh tại địa điểm cũ. Cụ thể:

 • Chủ hộ chuẩn bị hồ sơ gồm:
 • Bản thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh;
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của cơ quan thuế.
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Chủ hộ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đem nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận/Huyện. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

Bước 2: Chủ hộ mới thực hiện việc đăng ký kinh doanh mới trên chính địa điểm đó:

 • Chủ hộ chuẩn bị hồ sơ bao gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân của cá nhân, người đại diện hợp pháp của Hộ gia đình kinh doanh.
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Chủ hộ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đem nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh ra Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho chủ hộ mới.

Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Chủ hộ mới chính thức được kinh doanh theo quy định của pháp luật.

LƯU Ý: Sau khi thành lập hộ kinh doanh mới cần thực hiện các thủ tục khai báo thuế, mua hóa đơn (nếu có nhu cầu)…

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button