Wiki

Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp – Phụ lục V-4

<p style=”text-align:justify”>Mẫu thông báo cơ quan thuế quản lý trực tiếp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc cơ quan thuế quản lý. Mẫu nêu rõ nội dung của bản thông báo… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

  • Mẫu giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
  • Mẫu giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Thông báo cơ quan thuế quản lý theo Thông tư 01/2021


Phụ lục V-4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

THÔNG BÁO
Về cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Kính gửi:……………………………………

(Tên doanh nghiệp)……………………………….

Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở chính)……………………………….

Mã số: (Mã số doanh nghiệp/Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)……………………………….

Phòng Đăng ký kinh doanh:……………………………….

Địa chỉ trụ sở:……………………………….

Điện thoại:………………………………. Fax:……………………………….

Email: ……………………………….Website:……………………………….

Căn cứ thông tin do cơ quan thuế cung cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh xin thông báo cho doanh nghiệp biết thông tin về cơ quan thuế quản lý trực tiếp như sau:

Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị:

Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để kê khai, nộp thuế theo quy định.

Nơi nhận:

– Tên, địa chỉ doanh nghiệp;

– ………………….;

– Lưu:……………..

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

2. Thông báo cơ quan thuế quản lý theo Thông tư 02/2019


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………………

………, ngày……tháng……năm ….

THÔNG BÁO
Về cơ quan thuế quản lý

Kính gửi:

(Tên doanh nghiệp)

Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở chính)

Mã số: (Mã số doanh nghiệp/Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Phòng Đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: ……………………….. Fax:

Email: ……………… Website:

Căn cứ thông tin do cơ quan thuế cung cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh xin thông báo cho doanh nghiệp biết thông tin về cơ quan thuế quản lý như sau:

Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị:

Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để kê khai, nộp thuế theo quy định.

Nơi nhận:
– Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
– …………….;
– Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu thông báo cơ quan thuế quản lý trực tiếp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc cơ quan thuế quản lý. Mẫu nêu rõ nội dung của bản thông báo… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

  • Mẫu giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
  • Mẫu giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Thông báo cơ quan thuế quản lý theo Thông tư 01/2021


Phụ lục V-4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

THÔNG BÁO
Về cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Kính gửi:……………………………………

(Tên doanh nghiệp)……………………………….

Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở chính)……………………………….

Mã số: (Mã số doanh nghiệp/Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)……………………………….

Phòng Đăng ký kinh doanh:……………………………….

Địa chỉ trụ sở:……………………………….

Điện thoại:………………………………. Fax:……………………………….

Email: ……………………………….Website:……………………………….

Căn cứ thông tin do cơ quan thuế cung cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh xin thông báo cho doanh nghiệp biết thông tin về cơ quan thuế quản lý trực tiếp như sau:

Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị:

Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để kê khai, nộp thuế theo quy định.

Nơi nhận:

– Tên, địa chỉ doanh nghiệp;

– ………………….;

– Lưu:……………..

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

2. Thông báo cơ quan thuế quản lý theo Thông tư 02/2019


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………………

………, ngày……tháng……năm ….

THÔNG BÁO
Về cơ quan thuế quản lý

Kính gửi:

(Tên doanh nghiệp)

Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở chính)

Mã số: (Mã số doanh nghiệp/Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Phòng Đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: ……………………….. Fax:

Email: ……………… Website:

Căn cứ thông tin do cơ quan thuế cung cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh xin thông báo cho doanh nghiệp biết thông tin về cơ quan thuế quản lý như sau:

Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị:

Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để kê khai, nộp thuế theo quy định.

Nơi nhận:
– Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
– …………….;
– Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page