Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT về quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Ngày 25/01/2017, Bộ Giáo dục và Tập huấn chính thức ban hành Thông tư số 04/2017 / TT-BGDĐT “Quy chế thi THPT tổ quốc và xét xác nhận tốt nghiệp THPT”.

Thành ra, có những điểm mới đáng để mắt sau về kỳ thi và vẻ ngoài xét tuyển:

– Thay đổi về số lượng bài rà soát (05 bài):

  • 03 bài thi độc lập: toán, ngoại ngữ, văn.
  • 01 bài thi Tổ hợp Khoa học Thiên nhiên (KHTN): Vật lý, Hóa học, Sinh học.
  • 01 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội: Đối với học trò trung học phổ biến tổ hợp gồm lịch sử, công dân, địa lý; đối với học trò hệ giáo dục phổ biến thì tổ hợp gồm cả lịch sử và địa lý.

– Điều kiện xét tuyển tốt nghiệp THPT:

  • Học trò trung học phổ biến: Ba môn toán, ngoại ngữ, văn và 2 môn tự chọn khoa học, khoa học thiên nhiên hoặc khoa học xã hội.
  • Đối với học trò ở hệ giáo dục trung học cơ sở: thi 2 môn toán và văn, 2 môn tự chọn trong 2 bài thi tổng hợp về khoa học, khoa học thiên nhiên hoặc khoa học xã hội.

– Thí sinh được đăng ký dự thi cùng lúc cả 2 bài thi, điểm cao hơn sẽ được xét xác nhận tốt nghiệp THPT.

Nội dung cụ thể của Thông tư 04/2017 / TT-BGDĐT như sau:

Bộ Giáo dục và Tập huấn
——–
Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 04/2017 / TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 5 2017

Hình dạng tròn
Ban bố quy chế thi THPT tổ quốc và xét xác nhận tốt nghiệp THPT

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 5 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 5 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 5 2012;

Căn cứ Nghị định số 123/2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 9 5 2016 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008 / NĐ-CP ngày 19 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Tập huấn;

Căn cứ Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011 / NĐ-CP ngày 11 tháng 5 5 2011 của Chính phủ về 1 số điều Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể các khoản chi và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục; số 07/2013 ngày 09 tháng 01 5 2006 của Chính phủ. 5 2013 Nghị định số NĐ-CP sửa đổi điểm b Điều 1 Nghị định số 31/2011 / NĐ-CP ngày 11 tháng 5 5 2011 của Chính phủ, bổ sung 1 số quy định tại Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP của Chính phủ. Ngày 2 tháng 8 5 2006 Các quy định của Nghị định số 1 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều khoản của Đạo luật Giáo dục;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành Thông tư về Quy chế và Kỳ thi THPT tổ quốc Xét xác nhận tốt nghiệp THPT.

Điều 1. Quy chế xét xác nhận tốt nghiệp THPT tổ quốc được ban hành kèm theo công bố này.

Điều 2. Thông báo này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 5 2017.
Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2015 / TT-BGDĐT và Thông tư số 02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ngày 26 tháng 02 5 2015 về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ biến tổ quốc. / TT- BGDĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ngày 10 tháng 3 5 2016 về việc sửa đổi, bổ sung 1 số quy định của Quy chế thi trung học phổ biến tổ quốc ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015 / TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 5 2015 của Bộ Giáo dục và Tập huấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Cấp chứng chỉ, Thủ trưởng Sở Giáo dục và Tập huấn; Chủ tịch Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam; Cục trưởng Các Sở Giáo dục và Tập huấn; Cục trưởng Cục Nhà trường Bộ Quốc phòng; Trưởng các trường đại học, cao đẳng; Hiệu trưởng các trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng có 1 số ngành tập huấn thầy cô giáo; Hiệu trưởng trường phổ biến dân tộc nội trú Bộ Quốc phòng; Phòng GD & ĐT chịu phận sự thi hành công bố này.

người nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– văn phòng chính phủ;
– Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Bộ trưởng (chịu phận sự báo cáo);
– Kiểm toán nhà nước;
– Bộ Xây dựng và Pháp chế (Bộ Tư pháp);
– công bố;
– như trong Điều 3;
– các trang web của chính phủ;
– Trang thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Tập huấn;
– Lưu: VT, Vụ PC, Phòng KT & KĐCLGD.
KT.bộ trưởng, mục sư
hành vi xấu xa

Pei Wenga


Thông tin thêm

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT về quy chế thi THPT tổ quốc và xét xác nhận tốt nghiệp THPT

#Thông #tư #042017TTBGDĐT #về #quy #chế #thi #THPT #quốc #gia #và #xét #công #nhận #tốt #nghiệp #THPT

[rule_3_plain]

#Thông #tư #042017TTBGDĐT #về #quy #chế #thi #THPT #quốc #gia #và #xét #công #nhận #tốt #nghiệp #THPT

Ngày 25/01/2017 cách đây không lâu, Bộ Giáo dục và tập huấn đã chính thức ban hành Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi trung học phổ biến tổ quốc và xét xác nhận tốt nghiệp trung học phổ biến.Theo ấy, có những điểm mới đáng để mắt về môn thi và vẻ ngoài xét tuyển như sau:- Thay đổi về số lượng bài thi (05 bài):03 bài thi độc lập: Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn.01 bài thi tổ hợp Khoa học thiên nhiên (KHTN): các môn Vật lí, Hóa, Sinh.01 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH): Đối với thí sinh hệ THPT thì tổ hợp gồm Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lí; đối với thí sinh hệ GDTX thì tổ hợp gồm 2 môn Lịch sử và Địa lí.- Điều kiện xét xác nhận tốt nghiệp THPT:Đối với thí sinh hệ THPT: thi 3 bài thi Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn và 1 bài tự chọn trong 2 bài thi KHTN hoặc KHXH.Đối với thí sinh hệ GDTX: thi 2 bài thi Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tự chọn trong 2 bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Thí sinh có thể đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, bài nào điểm cao hơn sẽ được tính để xét tốt nghiệp THPT.Nội dung cụ thể của Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT như sau:BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: 04/2017/TT-BGDĐTHà Nội, ngày 25 tháng 01 5 2017THÔNG TƯBAN HÀNH QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNGCăn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 5 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 5 2009;Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 5 2012;Căn cứ Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 5 2016 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Tập huấn;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 5 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục;Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành Thông tư về Quy chế thi trung học phổ biến tổ quốc và xét xác nhận tốt nghiệp trung học phổ biến.Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế thi trung học phổ biến tổ quốc và xét xác nhận tốt nghiệp trung học phổ biến.Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 5 2017.Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 5 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ biến tổ quốc và Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế thi trung học phổ biến tổ quốc ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 5 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên can thuộc Bộ Giáo dục và Tập huấn; Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương; Tổng tư vấn trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam; Giám đốc sở giáo dục và tập huấn; Cục trưởng Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng; Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng có nhóm ngành tập huấn thầy cô giáo; Hiệu trưởng trường phổ biến dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Tập huấn chịu phận sự thi hành Thông tư này./.Nơi nhận:- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chính phủ;- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;- Ban Tuyên giáo TƯ;- Bộ trưởng (để báo cáo);- Kiểm toán Nhà nước;- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);- Công báo;- Như Điều 3;- Website Chính phủ;- Website Bộ GDĐT;- Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Văn Ga

#Thông #tư #042017TTBGDĐT #về #quy #chế #thi #THPT #quốc #gia #và #xét #công #nhận #tốt #nghiệp #THPT

[rule_2_plain]

#Thông #tư #042017TTBGDĐT #về #quy #chế #thi #THPT #quốc #gia #và #xét #công #nhận #tốt #nghiệp #THPT

[rule_2_plain]

#Thông #tư #042017TTBGDĐT #về #quy #chế #thi #THPT #quốc #gia #và #xét #công #nhận #tốt #nghiệp #THPT

[rule_3_plain]

#Thông #tư #042017TTBGDĐT #về #quy #chế #thi #THPT #quốc #gia #và #xét #công #nhận #tốt #nghiệp #THPT

Ngày 25/01/2017 cách đây không lâu, Bộ Giáo dục và tập huấn đã chính thức ban hành Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi trung học phổ biến tổ quốc và xét xác nhận tốt nghiệp trung học phổ biến.Theo ấy, có những điểm mới đáng để mắt về môn thi và vẻ ngoài xét tuyển như sau:- Thay đổi về số lượng bài thi (05 bài):03 bài thi độc lập: Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn.01 bài thi tổ hợp Khoa học thiên nhiên (KHTN): các môn Vật lí, Hóa, Sinh.01 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH): Đối với thí sinh hệ THPT thì tổ hợp gồm Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lí; đối với thí sinh hệ GDTX thì tổ hợp gồm 2 môn Lịch sử và Địa lí.- Điều kiện xét xác nhận tốt nghiệp THPT:Đối với thí sinh hệ THPT: thi 3 bài thi Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn và 1 bài tự chọn trong 2 bài thi KHTN hoặc KHXH.Đối với thí sinh hệ GDTX: thi 2 bài thi Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tự chọn trong 2 bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Thí sinh có thể đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, bài nào điểm cao hơn sẽ được tính để xét tốt nghiệp THPT.Nội dung cụ thể của Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT như sau:BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: 04/2017/TT-BGDĐTHà Nội, ngày 25 tháng 01 5 2017THÔNG TƯBAN HÀNH QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNGCăn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 5 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 5 2009;Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 5 2012;Căn cứ Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 5 2016 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Tập huấn;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 5 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục;Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành Thông tư về Quy chế thi trung học phổ biến tổ quốc và xét xác nhận tốt nghiệp trung học phổ biến.Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế thi trung học phổ biến tổ quốc và xét xác nhận tốt nghiệp trung học phổ biến.Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 5 2017.Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 5 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ biến tổ quốc và Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế thi trung học phổ biến tổ quốc ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 5 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên can thuộc Bộ Giáo dục và Tập huấn; Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương; Tổng tư vấn trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam; Giám đốc sở giáo dục và tập huấn; Cục trưởng Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng; Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng có nhóm ngành tập huấn thầy cô giáo; Hiệu trưởng trường phổ biến dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Tập huấn chịu phận sự thi hành Thông tư này./.Nơi nhận:- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chính phủ;- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;- Ban Tuyên giáo TƯ;- Bộ trưởng (để báo cáo);- Kiểm toán Nhà nước;- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);- Công báo;- Như Điều 3;- Website Chính phủ;- Website Bộ GDĐT;- Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Văn Ga


  • Tổng hợp: Anh Dũng SEO
  • Nguồn: https://download.vn/thong-tu-04-2017-tt-bgddt-ve-quy-che-thi-thpt-quoc-gia-va-xet-cong-nhan-tot-nghiep-thpt-32427

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button