Pháp Luật

Thông tư 22/2019 / TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng

Thuộc tính văn bản

Cơ quan đã phát hành: Bộ xây dựng Người ký: Lê Quang Hùng
Số: 22/2019 / TT-BXD Cánh đồng: Xây dựng
Ngày phát hành: Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Loại tài liệu: Thông tư Ngày hết hạn: Đang cập nhật
Trạng thái hợp lệ: Vẫn được xác thực

Thông tư số 22/2019 / TT-BXD

Thông tư 22/2019 / TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Từ ngày 01/7/2020, chỉ tiêu đất ở bình quân của đô thị loại I-II là 15-28 m / người.

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 22/2019 / TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
Cụ thể, Quy chuẩn này quy định các giới hạn về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc trong hoạt động quy hoạch xây dựng trên địa bàn quận, huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông nghiệp. Làng bao gồm quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch và là cơ sở để xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia và các quy định của địa phương trong lĩnh vực quy hoạch đô thị – nông thôn. .

Theo đó, quy mô dân số tối đa của đơn vị ở là 20.000 người, quy mô dân số tối thiểu của đơn vị ở là 4.000 người (đối với đô thị miền núi là 2.800 người). Đất ở bình quân toàn đô thị theo loại đô thị như sau: Đô thị loại I-II bình quân 15-28 m2 / người; Đô thị loại III-IV bình quân 28-45 m2 / người; Đô thị loại V bình quân 45-55 m2 / người.

Ngoài ra, đất cây xanh sử dụng công cộng đơn vị ở tối thiểu là 2 m2 / người; Mỗi đơn vị ở phải có ít nhất một vườn hoa với quy mô tối thiểu là 5.000 m2. Trong nhóm nhà ở phải bố trí vườn hoa, sân chơi với bán kính phục vụ không lớn hơn 300 m; Đất cây xanh công cộng trong đơn vị ở, nhóm nhà ở phải dành tối thiểu 25% để quy hoạch bố trí sân chơi, không gian cho các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí ngoài trời.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Nội dung của Thông tư 22 2019 BXD

BỘ XÂY DỰNG

——-

Số: 22/2019 / TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———-

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng

——————

Căn cứ Nghị định số 81/2017 / NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 127/2007 / NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật:

Căn cứ Nghị định số 78/2018 / NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007 / NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật:

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Quy hoạch xây dựng”, mã số QCVN 01: 2019 / BXD.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Quy hoạch xây dựng”, mã số QCVN 01: 2019 / BXD.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 32/2009 / TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN. 14: 2009 / BXD về Quy hoạch xây dựng nông thôn và Quyết định số 04/2008 / QĐ-BXD ngày 3/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01: 2008 về Quy hoạch xây dựng.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. /.

Người nhận:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Tổng cục TCĐLCL – Bộ Khoa học và Công nghệ (để đăng ký);

– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;

– Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hà Nội, Tp. Thành phố Hồ Chí Minh;

– Các Vụ, Cục, Viện, Văn phòng, Thanh tra Bộ Xây dựng;

– Công báo, Trang thông tin điện tử Chính phủ, Trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng;

– Lưu: VT, Khoa học Công nghệ & Môi trường (10).

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

PHÓ PHÓ

Lê Quang Hùng

Mời các bạn sử dụng tệp Download để xem đầy đủ nội dung của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng năm 2020 mới nhất.

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Xây dựng này đã được Wiki ADS VN cập nhật và phát hành, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button