Pháp Luật

Thông tư 31/2020 / TT-BTTTT Quy định chứng thực của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia

Thuộc tính văn bản

Cơ quan đã phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Con số: 31/2020 / TT-BTTTT Đồng ruộng: Công nghệ thông tin
Ngày phát hành: Ngày 31 tháng 10 năm 2020 Ngày có hiệu lực: Ngày 25 tháng 12 năm 2020
Loại tài liệu: Thông tư Ngày hết hạn: Đang cập nhật
Trạng thái hợp lệ: Vẫn được xác thực

Thông tư số 31 2020 BTTTT

Thông tư 31/2020 / TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 31/2020 / TT-BTTTT ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.

Cụ thể, ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia để hướng dẫn quy trình, thủ tục cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, bao gồm: Hợp đồng theo mẫu giữa các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho công chúng và đại lý; Hợp đồng mẫu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và thuê bao; Quy định xác thực mẫu.

Nội dung Thông tư 31 2020 BTTTT

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

_________

Số: 31/2020 / TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chế chứng thực của Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia

__________

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 17/2017 / NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 130/2018 / NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia để hướng dẫn quy trình, thủ tục cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, bao gồm:

1. Hợp đồng mẫu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng với các đại lý tại Phụ lục I;

2. Hợp đồng mẫu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và thuê bao tại Phụ lục II;

3. Mẫu quy chế xác thực tại Phụ lục III.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng có chứng thực bảo đảm an toàn cho người sử dụng. chữ ký số chuyên dùng, đại lý cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và thuê bao có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2020.

2. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. /.

Người nhận:

– Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b / c);

– Văn phòng Trung ương Đảng;

– Văn phòng Tổng thư ký;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Quốc hội;

– Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

– Ban chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng;

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;

– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);

– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

– Bộ Thông tin và Truyền thông: Các Bộ trưởng, Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin;

– Lưu: VT, NEAC (150).

BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

Nguyễn Mạnh Hùng

Phụ lục I

HỢP ĐỒNG MẪU GIỮA DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ CÔNG CUNG CẤP TỔ CHỨC VÀ ĐẠI LÝ

Phụ lục II

HỢP ĐỒNG MẪU GIỮA CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP

Phụ lục III

MẪU XÁC NHẬN QUY ĐỊNH CỦA DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ ĐƯỢC TỔ CHỨC CUNG CẤP

Vui lòng sử dụng tệp Tải xuống để xem nội dung chi tiết của các phụ lục.

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công nghệ thông tin này được Wiki ADS VN cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button