Pháp Luật

Thông tư 46/2020 / TT-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông

Thuộc tính văn bản

Cơ quan đã phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn văn phúc
Con số: 46/2020 / TT-BGDĐT Đồng ruộng: Giáo dục
Ngày phát hành: 24/11/2020 Ngày có hiệu lực: 11/01/2021
Loại tài liệu: Thông tư Ngày hết hạn: Đang cập nhật
Trạng thái hợp lệ: Vẫn được xác thực

Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh THPT

Thông tư 46/2020 / TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

Ngày 24 tháng 11 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 46/2020 / TT-BGDĐT về chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

Theo quy định, tổng thời lượng thực hành toàn bộ môn học giáo dục quốc phòng là 105 tiết, trong đó: Lớp 10: 35 giờ, tiết 11 giờ 35; Lớp 12: 35 tiết. Căn cứ vào chương trình năm học, các trường xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo đủ thời lượng.

Nội dung Thông tư 46 2020 BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________

Số: 46/2020 / TT-BGDĐT

CỘNG ĐỒNGMỘT CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

THÔNG TƯ

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

_________

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017 / NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trung học phổ thông.

Điều 2: Thông tư này áp dụng đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, kể cả trường trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là trường trung học phổ thông) và các tổ chức, cá nhân có liên quan. .

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 02/2017 / TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục. quốc phòng và an ninh trong trường phổ thông.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường THPT; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Chính phủ;

– Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội;

– Ủy ban Quốc gia về Giáo dục và Phát triển Con người;

– Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Hội đồng Quốc phòng và An ninh Trung ương;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

– Bộ trưởng (để b / c);

– Kiểm toán nhà nước;

– Cục THADS & QPPL (Bộ Tư pháp);

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Sự thông báo; Như Điều 4;

– Cổng thương mại điện tử của Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Lưu: VT, Bộ CHQS tỉnh, Sở GD & ĐT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

PHÓ PHÓ

Nguyễn văn phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TỔNG HỢP

GIÁO DỤC LĨNH VỰC VÀ AN NINH

(Cấp trung học phổ thông)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2020 / TT-BGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Hà Nội, 2020

MỤC LỤC

I. ĐẶC ĐIỂM KHÓA HỌC

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

IV. CÁC YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐƯỢC

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC

1. Nội dung chung

2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt của từng lớp

2.1. Lớp 10

2.2. Lớp 11

2.3. Lớp 1

TẠI VÌ. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem nội dung chi tiết của chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung học phổ thông.

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo này đã được Wiki ADS VN cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button