GameHướng Dẫn

TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất

Hãy cùng tham khảo ngay tổng hợp tất cả các Pet hệ Địa và 2 phiên bản chuyển sinh 1 và 2 cùng vị trí tìm kiếm và thu phục những võ tướng này ở đâu trong TS Online Mobile nhé.

Lưu ý:

  • Để tìm kiếm dễ dàng hơn, trên PC hãy dùng lệnh Ctrl + F và đánh tên tướng/pet của mình cần tìm vào là ra ngay.

Lv 176 – KT Tư Mã Ý – Nơi thu phục: Quest Bộ mặt thật của Tư Mã Ý

Lv 150 – KT Đổng Trác – Nơi bắt: Thành Trường An – Quan Trung
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 2

Lv 134 – KT Mã Siêu – TTinh Mã Siêu – Nơi bắt : Lương Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 3

Lv 134 – Dương Tu – TT Dương Tu – Nơi bắt: Quán trà Lạc Dương
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 4

Lv 133 – Lỗ Ca – TTinh Lỗ Tạp – Nơi bắt: Thôn Khải Đạt Cách Lan – Đảo Nhị Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 5

Lv 133 – KT của Tữ Thụ – TTinh Tự Thụ – Nơi bắt : Quan Độ Đại Trại – Việt Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 6

Lv 131 – KT Bàng Đức – Nơi bắt: Lương Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 7

Lv 131 – KT Khảo Lỗ – Nơi bắt: Động Hải Tặc – Ngụy Quốc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 8

Lv 130 – KT Trương Hợp – Nơi bắt: Tào Ngụy Trại – Kinh Bắc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 9

Lv 130 – Trần Cung – TTinh TrầnCung – Nơi bắt: Quest: Trận chiến Kình Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 10

Lv 129 – KT Phạm Sư Mạn – Nơi bắt : Thành Phù Nam – Lĩnh Nam
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 11

Lv 126 – KT Tào Tương – TTinh T Chương – Nơi bắt: Thành Hạ Phỉ – Từ Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 12

Lv 126 – Thôi Diễm – TTinh ThôiDiễm – Nơi bắt: Thành Trần Lưu – Việt Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 13

Lv 125 – Tống Kiến – TTinh TốngKiến – Nơi bắt: Bộ lạc Khương Nhân – Lương Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 14

Lv 125 – KT Trương Nhậm – TT Trương Nhiệm
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 15

Lv 125 – KT Quan Tác
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 16

Lv 125 – KT Phạm Tầm – Nơi bắt : Thành Phù Nam – Lĩnh Nam
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 17

Lv 125 – KTThôiChâuBình – TTinh T C Bình – Nơi bắt: Rừng Tín Dương – Kinh Bắc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 18

Lv 124 – KT Trương Lỗ – TTinh TrươngLỗ
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 19

Lv 123 – Tiểu Kim – Nơi bắt : Cao Cư Lệ
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 20

Lv 121 – KT C.TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 21ập – Nơi bắt: Thôn Hà Sáo – Mông Cổ
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 22

Lv 121 – KT Nhan Lương – TTinh NhanLương – Nơi bắt: Hoàng Cung Diệp Thành – Dự Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 23

Lv 120 – KT Trương Giác – TTinh Tr.Giác – Nơi bắt: Thành Cự Lộc – Dự Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 24

Lv 117 – KT Văn Xẩu – TTinh Văn Xú – Nơi bắt: Hoàng Cung Diệp Thành – Dự Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 25

Lv 117 – Thẩm Phối – TTinh Thẩm Phối – Nơi bắt: Con hẻm Diệp Thành – Dự Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 26

Lv 115 – Mã Đại – TTinh Mã Đại – Nơi bắt : Lương Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 27

Lv 113 – KT Lưu Hòa – TTinh Lưu Hoa – Nơi bắt: Diệp Thành – Dự Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 28

Lv 112 – KT Quách Hoài – Nơi bắt: Trại Kỳ Sơn – Lương Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 29

Lv 111 – KT cao Thuận – TTinh CaoThuận – Nơi bắt: Gate Hổ Lao Quan
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 30

Lv 110 – KT Trương Nhượng – Nơi bắt: Thành Lạc Dương – Việt Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 31

Lv 110 – Hoa Hùng – TTinh Hoa Hùng – Nơi bắt: Phạm Thủy Quan – Việt Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 32

Lv 110 – KT của Lưu Bị – TT Lưu Bị – Nơi bắt: Trác Quận – U Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 33

Lv 109 – KT Đổng Văn – Nơi bắt: Gate Hổ Lao Quan
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 34

Lv 109 – KT Sa Tuấn – Nơi bắt : Thành Đô – Ích Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 35

Lv 106 – KTTưởngNghĩaCừ – TTinh TNghĩaCừ
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 36

Lv 106 – KT KimXuânHoa – TTinh T X Hoa – Nơi bắt: Thành Trần Lưu – Việt Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 37

Lv 106 – KT Lý Dư – TTinh LýNho – Nơi bắt: Thành Lạc Dương – Việt Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 38

Lv 105 – KT Đổng Việt – TT Đổng Việt – Nơi bắt: Thành Lạc Dương
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 39

Lv 104 – KT Nữ Vương – Nơi bắt: Diệp Thành – Dự Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 40

Lv 103 – KT Đổng Chiêu – TTinhĐổngChiêu – Nơi bắt: Thành Hứa Xương – Việt Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 41

Lv 102 – KT Đổng Hoàng – TTinh Đ Hoàng – Nơi bắt: Gate Hổ Lao Quan
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 42

Lv 101 – KTNghiêmBạchHổ – TTinh Ngh.Bạch – Nơi bắt: Gate Từ Châu – Giang Đông
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 43

Lv 100 – KT Võ Châu – TT Võ Châu – Nơi bắt: Trại Hợp Phỉ – Từ Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 44

Lv 099 – KT Ngưu Phụ
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 45

Lv 096 – KT Lý Thuật – TTinh Lý Thuật
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 46

Lv 095 – KT Trương Tú
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 47

Lv 094 – KT Tiểu Kiều – TTinh TiểuKiều
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 48

Lv 094 – KT ThầnVuQuỳnh – TTinh TVQuỳnh – Nơi bắt: Diệp Thành – Dự Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 49

Lv 094 – KT Phàn Trù
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 50

Lv 093 – Triệu.H.Cương – Nơi bắt: Sơn Động Triều Ca
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 51

Lv 093 – KT Dương Nhậm – Nơi bắt: Gate Tạ Cúc – Ích Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 52

Lv 093 – KT Dương Phong – Nơi bắt: Thôn rượu Tuyền – Lương Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 53

Lv 092 – KT Hàn Mãnh – TTinh Hàn Mãnh
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 54

Lv 092 – KT của cao Lãm – TTinh Cao Lãm – Nơi bắt: Gate U Châu sang Bình Châu


TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 55

Lv 092 – KT Lưu Quý – TT Lưu Quý
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 56

Lv 092 – KT Quách Đồ – TTinh Quách Đồ
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 57

Lv 092 – KT TriệuNghiễm – TTinh TrNghiễm
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 58

Lv 092 – KT Diêm Phố – Nơi bắt: Thành Nam Trịnh – Ích Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 59

Lv 091 – KT Lý Túc – TTinh Lý Túc – Nơi bắt: Phạm Thủy Quan – Việt Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 60

Lv 091 – KT Từ Vinh
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 61

Lv 090 – KT Tả Linh – TTinh Tả Linh – Nơi bắt: Trại Trần Thương – Quan Trung
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 62

Lv 089 – KT Tô Do
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 63

Lv 089 – KT Triệu Ngung
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 64

Lv 088 – KT Dư Phu La – TTinh Ư Phù La – Nơi bắt: Quest: Thảo phạt khăn vàng
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 65

Lv 088 – Viên Thuật – Nơi bắt: Thọ Xuân – Từ Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 66

Lv 088 – KT Ti Trạm – TTinh Ti Trạm
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 67

Lv 088 – KT Lôi Đồng
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 68

Lv 088 – KT Hà Quỳ – TTinh Hà Quỳ – Nơi bắt: Sơn động Thọ Xuân – Từ Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 69

Lv 088 – KT Tân Bình – TTinh Tân Bình
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 70

Lv 082 – KT Phùng Kỷ – TTinh PhùngKỷ
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 71

Lv 082 – KT Đặng Chi – Nơi bắt: Thành Đô – Ích Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 72

Lv 081 – KT Tự Hộc – TT Trù Hạo
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 73

Lv 079 – KT ThươngThăng – Nơi bắt: Thôn Đông Trị – Dương Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 74

Lv 079 – KT Võ An Quốc – TT Võ Châu – Nơi bắt: Thành Bắc Hải – Thanh Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 75

Lv 079 – KT Tập Trinh
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 76

Lv 079 – KT Khiên Chiêu – TTinh K Chiêu – Nơi bắt: Tào Ngụy Trại – Kinh Bắc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 77

Lv 078 – KT Viên Thượng – TTinh V Thượng – Nơi bắt: Hoàng Cung Diệp Thành – Dự Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 78

Lv 078 – KT Quản Hạt – TT Quản Hạt
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 79

Lv 078 – KT Lý Phu – TT Lý Phù
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 80

Lv 078 – KT Mã Tương
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 81

Lv 077 – KT Y Khai
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 82

Lv 076 – KT Tữ Tống
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 83

Lv 074 – KT Cao Can – Nơi bắt: Gate U Châu sang Bình Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 84

Lv 073 – KT Thái Dương – TT Thái Dương
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 85

Lv 072 – KTTrươngMThành – TTinh TrMThành
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 86

Lv 070 – KT của Dư Độc – Nơi bắt: Rừng Đôn Khươu – Thanh Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 87

Lv 069 – KT Dương Tùng – TT Dương Tùng – Nơi bắt: Thành Nam Trịnh – Ích Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 88

Lv 068 – KT Tư Mã Lãng – TTinh TưMãLãng
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 89

Lv 067 – KT Chung Bửu – Nơi bắt: Thanh Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 90

Lv 066 – KT Lý Đại Mục
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Địa chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 91

 

Nguồn: diendan.tsonlinevn

Back to top button