Biểu mẫu

Mẫu báo cáo tổng kết chi bộ nông thôn

Báo cáo công tác chi bộ năm 2020 là mẫu báo cáo được lập để báo cáo công tác chi bộ nông thôn trong năm qua. Mẫu báo cáo nêu rõ đơn vị báo cáo, nội dung công tác năm qua … Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo công tác chi bộ nông thôn mà anhdungseo đã chia sẻ dưới đây

Mẫu báo cáo tổng kết chi bộ nông thôn
Mẫu báo cáo tổng kết chi bộ nông thôn

Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm của chi bộ nông thôn

Báo cáo công tác chi bộ năm 2021 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về công tác trong năm qua của chi bộ. Mẫu báo cáo nêu rõ đơn vị báo cáo, nội dung công tác trong năm qua… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo công tác chi bộ tại đây.

Sau khi kết thúc một năm hay một nhiệm kỳ, các chi bộ đều phải tiến hành công tác tổng kết năm, tổng kết nhiệm kỳ công tác. Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ là mẫu được chi bộ soạn thảo vào dịp cuối năm hay khi kết thúc một nhiệm kỳ nhằm tổng kết tình hình hoạt động của chi bộ từ đó đề ra phương hướng phấn đấu trong năm tiếp theo. Dưới đây là 4 mẫu báo cáo công tác chi bộ mới nhất 2021, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng cho hợp với tình hình chi bộ của mình.

Biểu mẫu báo cáo tổng kết chi bộ nông thôn

ĐẢNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ BẢO HIỂM

BAN ĐẢNG (MỤC) ……

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Số -BC / DU (CB)…

BẢN BÁO CÁO

Tổng kết công tác năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021

Phần một

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020

1. Khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

3. Kết quả nổi bật trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Đánh giá về công tác phối hợp của cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.

III. Công tác xây dựng Đảng

1. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức

1.1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 , trong đó tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội, lấy ý kiến ​​vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, kết quả đại hội các cấp, chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

1.2. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT / TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác tuyên giáo.

1.3. Tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là các hoạt động xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

– Đánh giá việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và xử lý những vấn đề còn tồn tại (nếu có).

– Đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, báo chí,… của cơ quan, đơn vị.

(Số liệu thống kê theo Phụ lục số 1,2)

2. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên

2.1. Đánh giá việc triển khai và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ, Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35- CT / TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 112-KH / DU ngày 23/10/2019 về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT và Hướng dẫn số 116-HD / DU ngày 26/11. , Năm 2019 của Đảng ủy Bộ về công tác nhân sự tại các chi bộ và đại hội Đảng bộ Bộ.

2.2. Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Trọng tâm là thực hiện Kế hoạch số 07-KH / TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 14-Ctr / ĐUK, Kế hoạch số 100-KH / ĐUK của Đảng ủy Khối về thực hiện Kế hoạch hành động. thực hiện Nghị quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Đảng bộ Khối; Kế hoạch số 10-KH / TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 19-CTr / ĐUK của Đảng ủy Khối thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

2.3. Đánh giá tình hình triển khai, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 38-KL / TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

2.4. Thẩm định việc phê duyệt và quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 theo phân cấp; Thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn hàng năm tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Hướng dẫn số 117-HD / DU ngày 26/11/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ.

2.5. Đánh giá công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

(Số liệu thống kê theo Phụ lục 03 đính kèm)

3. Công tác kiểm tra, giám sát

3.1 Sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

3.2. Kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

(Báo cáo theo biểu mẫu thống kê riêng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ)

4. Công tác vận động quần chúng và sự lãnh đạo của các tổ chức quần chúng.

Việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ / TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Khung hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống đẩy lùi suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

– Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác vận động quần chúng năm 2020; việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; việc lãnh đạo, xây dựng và thực hiện “Mô hình dân vận khéo” của chi bộ; đánh giá việc thực hiện mô hình để đề nghị công nhận “Mô hình công vụ dân vận khéo”

– Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 07-KH / ĐUK, ngày 22/4/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Kết luận số 120KL / TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh , nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các tổ chức đoàn thể; kết quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các hoạt động tình nguyện

(Số liệu thống kê theo Phụ lục 04 đính kèm)

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2021

Dự báo bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tác động đến công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2021.

1. Phương hướng và các chỉ tiêu cụ thể

2. Phương hướng

3. Các chỉ tiêu cụ thể

4. Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021

5. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác của cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

  • Công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức
  • Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên
  • Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  • Công tác vận động quần chúng và sự lãnh đạo của các tổ chức quần chúng

III. Đề xuất, khuyến nghị

Người nhận: T / M Ban chấp hành (Bộ phận)

BẢO VỆ

Nguyễn Văn A

Trên đây là bài viết về mẫu báo cáo tổng kết chi bộ nông thông mà anhdungseo muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn có thể tải mẫu trên theo bài viết. Hy vọng bài viết này sẽ giúp được các bạn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button