Bộ chuyển đổi nhiệt độ – quy đổi nhiệt độ Online

Chuyển đổi Độ C sang Độ K

Công cụ chuyển đổi độ C sang độ K online (lưu ý: chuyển về độ C và độ K )

1. Công thức chuyển đổi độ C sang độ K

K =℃+ 273.15

3. Bảng tra cứu độ C sang độ K

1độ C274.15độ K
2độ C275.15độ K
3độ C276.15độ K
4độ C277.15độ K
5độ C278.15độ K
6độ C279.15độ K
7độ C280.15độ K
8độ C281.15độ K
9độ C282.15độ K
10độ C283.15độ K
11độ C284.15độ K
12độ C285.15độ K
13độ C286.15độ K
14độ C287.15độ K
15độ C288.15độ K
16độ C289.15độ K
17độ C290.15độ K
18độ C291.15độ K
19độ C292.15độ K
20độ C293.15độ K
21độ C294.15độ K
22độ C295.15độ K
23độ C296.15độ K
24độ C297.15độ K
25độ C298.15độ K
26độ C299.15độ K
27độ C300.15độ K
28độ C301.15độ K
29độ C302.15độ K
30độ C303.15độ K
31độ C304.15độ K
32độ C305.15độ K
33độ C306.15độ K
34độ C307.15độ K
35độ C308.15độ K
36độ C309.15độ K
37độ C310.15độ K
38độ C311.15độ K
39độ C312.15độ K
40độ C313.15độ K
41độ C314.15độ K
42độ C315.15độ K
43độ C316.15độ K
44độ C317.15độ K
45độ C318.15độ K
46độ C319.15độ K
47độ C320.15độ K
48độ C321.15độ K
49độ C322.15độ K
50độ C323.15độ K
51độ C324.15độ K
52độ C325.15độ K
53độ C326.15độ K
54độ C327.15độ K
55độ C328.15độ K
56độ C329.15độ K
57độ C330.15độ K
58độ C331.15độ K
59độ C332.15độ K
60độ C333.15độ K
61độ C334.15độ K
62độ C335.15độ K
63độ C336.15độ K
64độ C337.15độ K
65độ C338.15độ K
66độ C339.15độ K
67độ C340.15độ K
68độ C341.15độ K
69độ C342.15độ K
70độ C343.15độ K
71độ C344.15độ K
72độ C345.15độ K
73độ C346.15độ K
74độ C347.15độ K
75độ C348.15độ K
76độ C349.15độ K
77độ C350.15độ K
78độ C351.15độ K
79độ C352.15độ K
80độ C353.15độ K
81độ C354.15độ K
82độ C355.15độ K
83độ C356.15độ K
84độ C357.15độ K
85độ C358.15độ K
86độ C359.15độ K
87độ C360.15độ K
88độ C361.15độ K
89độ C362.15độ K
90độ C363.15độ K
91độ C364.15độ K
92độ C365.15độ K
93độ C366.15độ K
94độ C367.15độ K
95độ C368.15độ K
96độ C369.15độ K
97độ C370.15độ K
98độ C371.15độ K
99độ C372.15độ K
100độ C373.15độ K
MỞ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close