Biểu mẫu

Danh sách các chứng từ thanh toán

Bảng kê chứng từ chi là chứng từ không thể thiếu khi lập hồ sơ tạm ứng, chi phí đi lại có yêu cầu tạm ứng chuyển khoản, …. Bảng kê chứng từ thanh toán được ban hành theo Thông tư 39/2016 / TT-BTC về kiểm soát, thanh toán ngân sách các khoản chi qua Kho bạc Nhà nước.

  • Hóa đơn giá trị gia tăng – Mẫu số 01GTKT3 / 001
  • Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý
  • Hóa đơn giao hàng
  • Giấy du lịch

1. Bảng kê chứng từ thanh toán là gì?

Mẫu bảng kê chứng từ chi sẽ giúp kê khai tất cả các chứng từ kế toán đã duyệt để xem số chứng từ có khớp với nội dung chi tiêu của công ty, doanh nghiệp hay không, đảm bảo tính minh bạch của báo cáo tài chính. tài chính và kế toán nói chung.

2. Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán được phát hành theo Thông tư 39/2016 / TT-BTC

Đơn vị SDNS:
Mã đơn vị:
Mã nguồn:
Mã CTMTQG, dự án ODA…

DANH MỤC CÁC GIẤY TỜ THANH TOÁN

Thanh toán trực tiếp
Thanh toán trước
Tiến bộ

STT Biên nhận Giấy phép Mã NDKT chi cho Số lượng
Con số Ngày tháng năm Con số Ngày tháng năm Số lượng Hạn ngạch thành tiền
(đầu tiên) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (số 8) (9) (mười)

Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………… ..

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

…………., ngày …. tháng …. năm …………

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

  • Biểu mẫu này được người sử dụng ngân sách lập thành 2 bản:
  • 01 bản gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản.
  • 01 liên tiếp tại đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
  • Đối với các khoản chi không có hợp đồng có giá trị trên 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đơn vị thực hiện kê khai chi tiết tại cột 8, cột 9 theo tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành. .
  • Đối với các khoản chi có giá trị dưới 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đơn vị phải kê khai vào cột 10 theo tổng số tiền, không cần kê khai chi tiết ở cột 8, cột 9.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại chuyên mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán tại mục mẫu đơn Vui lòng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button