Wiki

Lệnh GOTO trong SQL Server

Lệnh GOTO là một lệnh nhảy đơn giản, cho phép chương trình nhảy vô điều kiện từ GOTO tới tới một vị trí trong chương trình có lệnh được gán nhãn (laber) trong cùng một hàm. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh này trong SQL Server.

Cú pháp

Câu lệnh GOTO trong SQL Server gồm hai phần: Lệnh và nhãn. Ta sử dụng cú pháp như sau:

Lệnh GOTO bao gồm từ khóa GOTO kèm theo tên nhãn label_name

GOTO label_name;

Phần nhãn bao gồm tên nhãn label_name và câu lệnh để thực hiện tiếp sau.

label_name: {...câu lệnh thực thi tiếp theo...}

Ghi chú:

  • label_name phải là duy nhất trong phạm vi hàm.
  • Phải có ít nhất một câu lệnh để thực thi sau khi khai báo nhãn.

Ví dụ

DECLARE @Number INT = 1 ;
DECLARE @Total INT = 0 ;

WHILE @Number < = 10
BEGIN
IF @NUMBER = 5
GOTO quantrimang;
ELSE
SET @Total = @Total + @Number;
SET @Number = @Number + 1 ;
END;

quantrimang
PRINT @Total;

GO

Trong ví dụ sử dụng câu lệnh GOTO này, chúng ta đã tạo một nhãn có tên quantrimang, khi biến @NUMBER đạt đến giá trị 5, chương trình cho phép nhảy tới vị trí nhãn quantrimang trong hàm và thực thi câu lệnh tiếp sau nó.

Xem thêm:

Bài trước: Lệnh CONTINUE trong SQL Server

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button