Mẫu C6-14/KB bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại kho bạc nhà nước

Mẫu C6-14 / KB Bảng kê chi trả lãi tiền gửi Kho bạc Ban hành Thông tư số 19/2020 / TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2017 / TT-BTC Chỉ dẫn cơ chế kế toán ngân sách nhà nước Hoạt động nghiệp vụ ngân khố và nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải xuống.

Mẫu Thông tư 77/2017 / TT-BTC được thay thế bởi Thông tư 19/2020 / TT-BTC và Nghị định 11/2020 / NĐ-CP. Vui lòng tải về phụ lục của Thông báo số 19 của BTC 5 2020 và mẫu của Nghị định số 11/2020 tại đây.

  • Thư nhập học Mẫu C6-11 / NS
  • Phiếu xuất kho Mẫu số C6-12 / NS
  • Mẫu đơn C6-13 / NS Đơn xin Ước lượng Ngân sách Tạm bợ

1. Theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC Mẫu số C6-14 / KB

Đừng viết trong lĩnh vực này

Kho bạc: …………

Mẫu hình C614 / KB
(Theo Thông tư số 19/2020 / TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư)
con số: ……. …………

Báo cáo trả tiền lợi nhuậnQuang cảnhN ký gửi tại Văn phòng Đối xử Quốc gia

Ngày thành lập:……/……/…….

Account: ………………

Từ: …/…. /…. Cho cho đến nay…. /…. /… ..

lãi suất: …………………….

Nợ TK: …………………….

Account: …………………….

STT

ngày

Số dư đầu ngày

ngày

Phân tích số

tổng thành phầm

Tổng số tiền bạn phải trả: …………………………………………………….

Số lượng: …………………………………………………….

Kentuckychậm môn Toán

Kentuckychậm Chủ tịch

người điều hành

2. Mẫu số C6-14 / NS theo Thông tư 77/2017 / TT-BTC

Nội dung căn bản của Mẫu số C6-14 / NS Phiếu chi trả lãi tiền gửi ngân khố như sau:

Đừng viết trong lĩnh vực này

Kho bạc ………….

Mẫu C6-14/ NS

(Bộ Vốn đầu tư, ngày 28 tháng 7 5 2017 TT số 77/2017 / TT-BTC)

con số:…………………….

Thời hạn trả lãi tiền gửi ngân khố

Ngày thành lập:…./…../…..

Account: ………….

Ngày qua ngày…../…/…..

lãi suất: ……………..

STT

ngày

số cuối ngày

ngày

Phân tích số

tổng thành phầm

Tổng số tiền bạn phải trả tiền: ………………………………………………………………………… ..

Số từ: ……………………………………………………………………………….

Kế toán

kế toán trưởng

người điều hành

Biểu mẫu C6-14 / NS Danh sách Trả lãi tiền gửi Kho bạc

Biểu mẫu C6-14 / NS Danh sách Trả lãi tiền gửi Kho bạc

Mời các độc giả thêm kế toán kiểm toán thuế Trong dự án biểu mẫu Xin vui lòng.

.


Thông tin thêm

Mẫu C6-14/KB bảng kê trả tiền lãi tiền gửi tại ngân khố nhà nước

#Mâu #C614KB #bảng #kê #thanh #toán #lãi #tiền #gửi #tại #kho #bạc #nhà #nước

[rule_3_plain]

#Mâu #C614KB #bảng #kê #thanh #toán #lãi #tiền #gửi #tại #kho #bạc #nhà #nước

Mẫu C6-14/KB bảng kê trả tiền lãi tiền gửi tại ngân khố nhà nước được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC chỉ dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.
Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

Mẫu số C6-11/NS phiếu nhập kho
Mẫu số C6-12/NS phiếu xuất kho
Mẫu số C6-13/NS giấy yêu cầu tạm cấp dự toán ngân sách

1. Mẫu C6-14/KB theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Không ghi vào khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: …………

Mẫu số C6–14/KB(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Số: …….…………

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: …./……/….
Account: …………………
Từ ngày: …/…./…. tới ngày …./…./…..
Lãi suất: …………………….

Nợ TK: ………………………….
Có TK: …………………………….

STT

Ngày

Số dư đầu ngày

Số ngày

Tích số

Tổng tích số

Tổng số tiền phải trả: ………………………………………………………………………………….
Số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………….

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

2. Mẫu C6-14/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
Nội dung căn bản của mẫu số C6-14/NS bảng kê trả tiền lãi tiền gửi tại ngân khố nhà nước như sau:

Không ghi vào khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC………….

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)
Số:……………………..

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày lập:…./…../…..
Account: …………….
Từ ngày: …../……/…….tới ngày …../……/……..
Lãi suất: ……………..

STT

Ngày

Số cuối ngày

Số ngày

Tích số

Tổng tích số

Tổng số tiền phải trả: …………………………………………………………………………..
Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………….

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Mẫu số C6-14/NS bảng kê trả tiền lãi tiền gửi tại ngân khố nhà nước

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

TagsBiểu mẫu Hoatieu.vn Thuế – Kế toán – Kiểm toán

#Mâu #C614KB #bảng #kê #thanh #toán #lãi #tiền #gửi #tại #kho #bạc #nhà #nước

[rule_2_plain]

#Mâu #C614KB #bảng #kê #thanh #toán #lãi #tiền #gửi #tại #kho #bạc #nhà #nước

[rule_2_plain]

#Mâu #C614KB #bảng #kê #thanh #toán #lãi #tiền #gửi #tại #kho #bạc #nhà #nước

[rule_3_plain]

#Mâu #C614KB #bảng #kê #thanh #toán #lãi #tiền #gửi #tại #kho #bạc #nhà #nước

Mẫu C6-14/KB bảng kê trả tiền lãi tiền gửi tại ngân khố nhà nước được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC chỉ dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.
Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

Mẫu số C6-11/NS phiếu nhập kho
Mẫu số C6-12/NS phiếu xuất kho
Mẫu số C6-13/NS giấy yêu cầu tạm cấp dự toán ngân sách

1. Mẫu C6-14/KB theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Không ghi vào khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: …………

Mẫu số C6–14/KB(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Số: …….…………

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: …./……/….
Account: …………………
Từ ngày: …/…./…. tới ngày …./…./…..
Lãi suất: …………………….

Nợ TK: ………………………….
Có TK: …………………………….

STT

Ngày

Số dư đầu ngày

Số ngày

Tích số

Tổng tích số

Tổng số tiền phải trả: ………………………………………………………………………………….
Số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………….

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

2. Mẫu C6-14/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
Nội dung căn bản của mẫu số C6-14/NS bảng kê trả tiền lãi tiền gửi tại ngân khố nhà nước như sau:

Không ghi vào khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC………….

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)
Số:……………………..

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày lập:…./…../…..
Account: …………….
Từ ngày: …../……/…….tới ngày …../……/……..
Lãi suất: ……………..

STT

Ngày

Số cuối ngày

Số ngày

Tích số

Tổng tích số

Tổng số tiền phải trả: …………………………………………………………………………..
Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………….

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Mẫu số C6-14/NS bảng kê trả tiền lãi tiền gửi tại ngân khố nhà nước

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

TagsBiểu mẫu Hoatieu.vn Thuế – Kế toán – Kiểm toán


  • Tổng hợp: Anh Dũng SEO
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/maphần trămCCphần trăm83u-c6-14-kb-bang-ke-thanh-toan-lai-tien-gui-tai-kho-bac-nha-nuoc-2/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button