Pháp Luật

Thông tư 15/2020 / TT-NHNN Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

<p>Thuộc tính văn bản

Cơ quan đã phát hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn kim anh
Con số: 15/2020 / TT-NHNN Đồng ruộng: ngân hàng
Ngày phát hành: 20/11/2020 Ngày có hiệu lực: 01/02/2021
Loại tài liệu: Thông tư Ngày hết hạn: Đang cập nhật
Trạng thái hợp lệ: Vẫn được xác thực

Thông tư 15 2020 NHNN

Thông tư 15/2020 / TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013 / TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2020 / TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013 / TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Theo quy định mới, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thu phí chuyển tiền ra nước ngoài bằng Đồng tiền chung châu Âu (EUR) với mức phí 0,15. % số tiền đã chuyển (Tối thiểu 2 EUR / món; Tối đa 200 EUR / món).

Nội dung Thông tư 15 2020 NHNN

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
________

Số: 15/2020 / TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013 / TT-NHNN Ngày 05 tháng 12 năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

_______________________

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Cơ sở Nghị định số 101/2012 / NĐ-CP ngày 22 tháng Tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt; Nghị định số 80/2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012 / NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Cơ sở Nghị định số 16/2017 / NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013 / TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây viết tắt là Thông tư số 26/2013 / TT-NHNN).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013 / TT-NHNN như sau:

1. Bổ sung Điều 1b như sau:

“Điều 1b. Phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ

1. Ngân hàng Nhà nước thu phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Phí duy trì số dư tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ được tính trên cơ sở số dư thực tế, số ngày duy trì số dư và phí chuyển đổi theo tỷ lệ% / năm. Mức phí do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

2. Phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ được thực hiện như sau:

a) Hàng tháng, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tính và thu phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật. quy định tại điểm b khoản này.

b) Số phí thu được trong tháng được tính theo công thức sau:

– Tổng số phí phải thu trong tháng bằng tổng số phí phải thu của từng ngày trong tháng đó.

Phí hàng ngày phải trả được tính theo công thức sau:

Số tiền phí phải thu mỗi ngày

=

Số dư thực tế x Phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản vãng lai bằng ngoại tệ

365

Trong đó: (i) Số dư thực tế là số dư tiền gửi đầu ngày trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ trong tháng tính phí của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Sở Giao dịch. Ngân hàng Nhà nước; (ii) Phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. ”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Hàng tháng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước sử dụng Mẫu Danh mục từ Phụ lục 01 đến Phụ lục 07 và Phụ lục số 09, 10, 11 ban hành kèm theo Thông tư này để tính và thu phí dịch vụ thanh toán và tổng hợp số liệu thu phí dịch vụ thanh toán theo mẫu tại Phụ lục 08 và 12 ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ quy định tại Điều 1b Thông tư này và phí dịch vụ thanh toán quốc tế tại Phần IV Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. . ban hành kèm theo Thông tư này, trường hợp số dư trên tài khoản thanh toán ngoại tệ của đối tượng nộp phí tại Ngân hàng Nhà nước không đủ để ghi nợ tài khoản thu phí, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tính quy đổi số phí phải thu sang Đồng Việt Nam ( VND) theo tỷ giá ghi tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tại ngày thu phí, sau đó ghi nợ vào tài khoản thanh toán bằng VND của người nộp phí. phí.”.

3. Phần IV “Phí dịch vụ thanh toán quốc tế” trong Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013 / TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung như sau:

IV. Phí dịch vụ thanh toán quốc tế:

Stt

Loại phí

Đơn vị thu phí

Đối tượng trả phí

Các khoản phí

đầu tiên

Phí chuyển tiền ra nước ngoài

1.1

Thanh toán bằng đô la Mỹ (USD)

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ khách hàng chuyển (nộp) tiền

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chuyển (trả) tiền

0,15% số tiền đã chuyển (Tối thiểu 2 USD / món; Max 200 USD / món)

1,2

Thanh toán bằng Đồng tiền Chung Châu Âu (EUR)

0,15% số tiền đã chuyển (Tối thiểu 2 EUR / món ăn; Max 200 EUR / món ăn)

2

Phí nhận tiền từ nước ngoài

2.1

Thanh toán bằng đô la Mỹ (USD)

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ khách hàng đến nhận tiền

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận kiều hối

0,05% số tiền đã chuyển (Tối thiểu đầu tiên USD / món ăn; Max 100 USD / món)

2,2

Thanh toán bằng Đồng tiền Chung Châu Âu (EUR)

0,05% số tiền đã chuyển (Tối thiểu đầu tiên EUR / món ăn; Max 100 EUR / món ăn)

Điều 2.

1. Thay thế Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 33/2018 / TT-NHNN ngày 21/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013 / TT-NHNN bằng Phụ lục số . 08 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Phụ lục số 09, 10, 11, 12 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

1. Vụ Thanh toán Trung ương trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định mức phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước.

2. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ và các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất mức phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán ngoại tệ gửi Vụ Thanh toán. thanh toán làm căn cứ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định mức phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản vãng lai ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước.

3. Cục Công nghệ thông tin xây dựng chương trình phần mềm tính và thu phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ và phí dịch vụ thanh toán quốc tế của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. trực thuộc Trung ương và Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Thông tư này.

4. Vụ Tài chính – Kế toán hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ thu phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ và phí dịch vụ thanh toán quốc tế của Ngân hàng Nhà nước. chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Vụ Giao dịch, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức khác sử dụng dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 4. Điều khoản thực hiện

1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 33/2018 / TT-NHNN ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013 / TT-NHNN.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Người nhận:
– Như Khoản 5, Điều 3;
– Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

– Sự thông báo;
– Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Lưu: VP, PC, TT.

KT.QUẢN TRỊ

PHÓ CHÍNH PHỦ

Nguyễn kim anh

Vui lòng sử dụng tệp Tải xuống để xem chi tiết biểu mẫu đính kèm.

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Ngân hàng này được Wiki ADS VN cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page