Pháp Luật

Thông tư 76/2020 / TT-BTC sửa đổi cơ chế quản lý Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu

Thuộc tính văn bản

Cơ quan đã phát hành: Tài chính Người ký: Tạ Anh Tuấn
Số: 76/2020 / TT-BTC Cánh đồng: Tài chính
Ngày phát hành: Ngày 14 tháng 8 năm 2020 Ngày có hiệu lực: Ngày 30 tháng 9 năm 2020
Loại tài liệu: Ngày hết hạn: Đang cập nhật
Trạng thái hợp lệ: Vẫn được xác thực

Thông tư số 76/2020 / TT-BTC

Thông tư 76/2020 / TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 39/2014 / TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quy định chủ yếu về phương pháp tính giá cơ sở; Cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014 / NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư 38/2014 / TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013 / NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật về Thẩm định giá; Thông tư 138/2007 / TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La.

03 phương thức gửi báo cáo chi phí kinh doanh xăng dầu

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 76/2020 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 39/2014 / TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014; Thông tư 38/2014 / TT-BTC ngày 28/3/2014; Thông tư 138/2007 / TT-BTC ngày 29/11/2007.

Theo đó, kiểm toán chuyên đề các báo cáo về chi phí kinh doanh xăng dầu, chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, chi phí phối trộn xăng E5, E10, báo cáo đột xuất và báo cáo kết quả soát xét. gửi theo một trong các phương thức: Gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận; Gửi bằng dịch vụ bưu chính; Gửi bằng Fax hoặc email đến địa chỉ [email protected] (bản quét).

Ngoài ra, các báo cáo về Quỹ Bình ổn giá, báo cáo về các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài khoản tiền gửi Quỹ Bình ổn giá của thương nhân đầu mối được gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) và Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) bằng một. trong các phương thức: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ; Gửi qua dịch vụ bưu chính;…

Ngoài ra, báo cáo định kỳ và đột xuất đối với doanh nghiệp thẩm định giá, tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá được gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) theo một trong các phương thức: tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ; Gửi qua dịch vụ bưu chính;…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Nội dung Thông tư 76 2020 BTC

TÀI CHÍNH

————–

Số: 76/2020 / TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014 / TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014 / NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 38/2014 / TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013 / NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 138/2007 / TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La

————–

Căn cứ Luật Giá số 11/2012 / QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 09/2019 / NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 83/2014 / NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 89/2013 / NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định số 87/2017 / NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá, Vụ trưởng Vụ Đầu tư;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014 / TTLT-BCT-BTC Ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014 / NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 38/2014 / TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013 / NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 138/2007 / TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La.

Điều 1. Bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014 / TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; Cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014 / NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

1. Bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 5 như sau:

“E) Báo cáo kiểm toán chuyên đề về chi phí kinh doanh xăng dầu; chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, chi phí phối trộn xăng E5, E10; Báo cáo đột xuất và báo cáo kết quả rà soát quy định tại Điều 4 Thông tư này được gửi theo một trong các phương thức sau:

– Gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

– Gửi bằng dịch vụ bưu chính;

– Gửi bằng Fax hoặc email đến địa chỉ [email protected] (bản quét). ”.

2. Bổ sung điểm d khoản 6 Điều 8 như sau:

“D) Báo cáo về Quỹ Bình ổn giá, báo cáo các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài khoản tiền gửi Quỹ Bình ổn giá của thương nhân đầu mối được gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) và Bộ Tài chính. Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) theo một trong các phương thức sau:

– Gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

– Gửi bằng dịch vụ bưu chính;

– Gửi qua Fax hoặc email [email protected] (bản quét). ”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014 / TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013 / NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau:

“3. Báo cáo định kỳ và đột xuất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) theo một trong các phương thức sau:

– Gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

– Gửi bằng dịch vụ bưu chính;

– Gửi bằng fax hoặc email đến địa chỉ [email protected] (bản quét).

Doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá, tổ chức hành nghề thẩm định giá chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo. ”.

Điều 3. Bổ sung Thông tư số 138/2007 / TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La

Thêm gạch đầu dòng thứ 3 vào Khoản 2, Mục VI như sau:

“- Các báo cáo trên được gửi theo một trong các phương thức sau:

+ Gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

+ Gửi bằng dịch vụ bưu chính;

+ Gửi bằng fax hoặc email đến địa chỉ [email protected] (bản quét). ”.

Điều 4. Thực thi các điều khoản

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Người nhận:

– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Tổng thư ký;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Bộ Công Thương;

– Các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối;

– Doanh nghiệp thẩm định giá;

– Các tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– Kho bạc Nhà nước;

– HĐND, UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;

– Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Sự thông báo; Trang web Chính phủ;

– Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính, Bộ Công Thương;

– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, QLG (420b)

Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao

PHÓ PHÓ

Tạ Anh Tuấn

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Tài chính này được Wiki ADS VN cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button